Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

В.д. Начелник одјељења : Војислав Милосављевић
Датум рођења: 
Занимање: 
Радно искуство: 
Контакт телефон: +387 53 610 879
Електронска пошта: milosavljevicv@opstina-brod.net

Опис послова

     Начелник одјељења руководи одјељењем, планира, организује и усмјерава рад запослених у одјељењу, представља одјељење уграницама овлашћења, одговоран је за стручно, рационално и благовремено извршење послова из надлежности одјељења. Сарађује са другим одјељењима Општинске управе као и са другим органима и институцијама у границама својих овлашћења.
Сачињава приједлоге планова, одлука, рјешења, информација и извјештаја који су у надлежности одјељења, учествује у креирању одлука, закључака и других аката за потребе Скупштине општине, Начелника општине, скупштинских радних тијела и одбора и других органа и
организација.
     Прати рад комуналних предузећа и установа и припрема програм и план комуналних дјелатности, одржавање саобраћајних јавних површина, путне сигнализације, санитарне депоније, водоводне, канализационе и каналске мреже. У случају одсутности или спријечености да обавља своје послове, овлашћује службеника који ће га замјењивати за вријеме одсутности. Одговоран је за свакодневно праћење закона и других прописа везаних за опис послова из дјелокруга рада Одјељења. Покреће јавне набавке у складу са планираним средствима у буџету општине. Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада одјељења, за сједнице Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више
нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима.
     Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада одјељења. Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада одјељења и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу.
     Одговоран је за законитост рада одјељења, послова и радних задатака из дјелокруга рада одјељења и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одјељења.
Обавља и друге послове по налогу Начелника општине.
За свој рад је одговоран Начелнику општине.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık