Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

V.d. Načelnik odjeljenja : Vojislav Milosavljević
Datum rođenja: 
Zanimanje: 
Radno iskustvo: 
Kontakt telefon: +387 53 610 879
Elektronska pošta: milosavljevicv@opstina-brod.net

Opis poslova

     Načelnik odjeljenja rukovodi odjeljenjem, planira, organizuje i usmjerava rad zaposlenih u odjeljenju, predstavlja odjeljenje ugranicama ovlašćenja, odgovoran je za stručno, racionalno i blagovremeno izvršenje poslova iz nadležnosti odjeljenja. Sarađuje sa drugim odjeljenjima Opštinske uprave kao i sa drugim organima i institucijama u granicama svojih ovlašćenja.
Sačinjava prijedloge planova, odluka, rješenja, informacija i izvještaja koji su u nadležnosti odjeljenja, učestvuje u kreiranju odluka, zaključaka i drugih akata za potrebe Skupštine opštine, Načelnika opštine, skupštinskih radnih tijela i odbora i drugih organa i
organizacija.
     Prati rad komunalnih preduzeća i ustanova i priprema program i plan komunalnih djelatnosti, održavanje saobraćajnih javnih površina, putne signalizacije, sanitarne deponije, vodovodne, kanalizacione i kanalske mreže. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoje poslove, ovlašćuje službenika koji će ga zamjenjivati za vrijeme odsutnosti. Odgovoran je za svakodnevno praćenje zakona i drugih propisa vezanih za opis poslova iz djelokruga rada Odjeljenja. Pokreće javne nabavke u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu opštine. Organizuje izradu i umnožavanje odluka, rješenja, izvještaja, informacija, odgovora na odbornička pitanja i drugih akata iz djelokruga rada odjeljenja, za sjednice Skupštine opštine i radna tijela Skupštine i za više
nivoe zakonodavne i izvršne vlasti, i odgovoran je za dostavljanje istih u propisanim rokovima.
     Učestvuje u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i stalno koordinira na aktivnostima razvoja istog, u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada odjeljenja. Takođe, aktivno učestvuje u izradi strategije upravljanja rizikom, kao i u pripremi planova za otklanjanje nedostataka u internim kontrolama, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli, a sve iz djelokruga rada odjeljenja i odgovoran je za istinitost i vjerodostojnost prezentovanih podataka i informacija u svim dokumentima koji se odnose na finansijsko upravljanje i kontrolu.
     Odgovoran je za zakonitost rada odjeljenja, poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada odjeljenja i snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualne posljedice nepoštovanja propisa, odnosno neprovođenja i neodgovarajućeg i neblagovremenog provođenja zakona i propisa iz djelokruga rada odjeljenja.
Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine.
Za svoj rad je odgovoran Načelniku opštine.