Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

В.д. Начелник одјељења : Никола Бачић
Датум рођења: 
Занимање: 
Радно искуство: 
Контакт телефон: +387 53 610 918
Електронска пошта: privreda@opstina-brod.net

Опис послова

     Начелник одјељења руководи одјељењем, планира, организује и усмјерава рад одјељења и представља одјељење у границама овлашћења. Доноси управна рјешења у првом степену из надлежности одјељења, издаје увјерења о чињеницама о којима се воде службене евиденције, а све у складу са постојећим законским прописима. Даје приједлоге и предузима мјере на остварењу што повољнијег привредног амбијента за улагање у привреду и отварање нових услужно-производних капацитета. Организује пружање помоћи и давање информација свим заинтересованим лицима, о могућностима улагања у општини Брод. Сарађује са другим одјељењима Општинске управе, као и са другим органима и институцијама у границама својих овлашћења.
Учествује у раду комисија и радних тијела при изради програма, пројеката и инвестиционих елабората о локалном економском развоју општине за сваку годину (као дио Стратегије развоја општине) и прати његово спровођење.
     Сарађује и координира активности одјељења са радом других одјељења, одсјека и служби Општинске управе Брод. Учествује у коначном креирању планова и извјештаја које одјељење израђује и учествује у креирању одлука, закључака и других аката за потребе Начелника општине.
     Води бригу и прати рад јавних предузећа и установа и предлаже начелнику најоптималнија рјешења за њихов рад. Присуствује сједницама Привредног савјета. Усмјерава и прати рад јавних предузећа на подручју Општине, координира рад са директорима и надзорним
одборима, анализира успјешност пословања, програме и планове рада и развоја, врши надзор над радовима који се финансирају из буџета општине и других извора а који се обављају за рачун општине.
      Прати, координира и усмјерава активности установа из области културе, предшколског и основног образовања, здравствене и социјалне заштите. Координира рад туристичке организације општине. Прати рад спортских и културно-умјетничких друштава, градске библиотеке и предлаже неопходне мјере за регулисање рада у овим областима и оптималних рјешења за поједина питања.
Сарађује са привредним субјектима из области пољопривреде, водопривреде и шумарства, a пo потреби и државним органима и другим организацијама и институцијама у оквиру овлаштења. Спроводи утврђену политику и смјернице Скупштине општине и ставове
Начелника општине у вези развоја пољопривреде и села. Припрема и учествује у изради упутстава и методологија за израду програма, планова и иницира мјере за унапређење пољопривреде, шумарства и водопривреде. Координира рад Туристичке организације општине.
     У случају одсутности или спријечености да обавља своје послове, начелник одјељења овлашћује службеника који ће га замјењивати за вријеме одсутности.
     Свакодневно прати законе и других прописа везаних за опис послова из дјелокруга рада Одјељења. Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада одјељења, за сједнице
Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима. Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада одјељења. Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада одјељења и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу.
     Одговоран је за законитост рада одјељења, послова и радних задатака из дјелокруга рада одјељења и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одјељења. Обавља и друге послове по налогу Начелника општине.
За свој рад је одговоран Начелнику општине.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık