Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

V.d. Načelnik odjeljenja : Nikola Bačić
Datum rođenja: 
Zanimanje: 
Radno iskustvo: 
Kontakt telefon: +387 53 610 918
Elektronska pošta: privreda@opstina-brod.net

Opis poslova

     Načelnik odjeljenja rukovodi odjeljenjem, planira, organizuje i usmjerava rad odjeljenja i predstavlja odjeljenje u granicama ovlašćenja. Donosi upravna rješenja u prvom stepenu iz nadležnosti odjeljenja, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode službene evidencije, a sve u skladu sa postojećim zakonskim propisima. Daje prijedloge i preduzima mjere na ostvarenju što povoljnijeg privrednog ambijenta za ulaganje u privredu i otvaranje novih uslužno-proizvodnih kapaciteta. Organizuje pružanje pomoći i davanje informacija svim zainteresovanim licima, o mogućnostima ulaganja u opštini Brod. Sarađuje sa drugim odjeljenjima Opštinske uprave, kao i sa drugim organima i institucijama u granicama svojih ovlašćenja.
Učestvuje u radu komisija i radnih tijela pri izradi programa, projekata i investicionih elaborata o lokalnom ekonomskom razvoju opštine za svaku godinu (kao dio Strategije razvoja opštine) i prati njegovo sprovođenje.
     Sarađuje i koordinira aktivnosti odjeljenja sa radom drugih odjeljenja, odsjeka i službi Opštinske uprave Brod. Učestvuje u konačnom kreiranju planova i izvještaja koje odjeljenje izrađuje i učestvuje u kreiranju odluka, zaključaka i drugih akata za potrebe Načelnika opštine.
     Vodi brigu i prati rad javnih preduzeća i ustanova i predlaže načelniku najoptimalnija rješenja za njihov rad. Prisustvuje sjednicama Privrednog savjeta. Usmjerava i prati rad javnih preduzeća na području Opštine, koordinira rad sa direktorima i nadzornim
odborima, analizira uspješnost poslovanja, programe i planove rada i razvoja, vrši nadzor nad radovima koji se finansiraju iz budžeta opštine i drugih izvora a koji se obavljaju za račun opštine.
      Prati, koordinira i usmjerava aktivnosti ustanova iz oblasti kulture, predškolskog i osnovnog obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Koordinira rad turističke organizacije opštine. Prati rad sportskih i kulturno-umjetničkih društava, gradske biblioteke i predlaže neophodne mjere za regulisanje rada u ovim oblastima i optimalnih rješenja za pojedina pitanja.
Sarađuje sa privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a po potrebi i državnim organima i drugim organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja. Sprovodi utvrđenu politiku i smjernice Skupštine opštine i stavove
Načelnika opštine u vezi razvoja poljoprivrede i sela. Priprema i učestvuje u izradi uputstava i metodologija za izradu programa, planova i inicira mjere za unapređenje poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Koordinira rad Turističke organizacije opštine.
     U slučaju odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoje poslove, načelnik odjeljenja ovlašćuje službenika koji će ga zamjenjivati za vrijeme odsutnosti.
     Svakodnevno prati zakone i drugih propisa vezanih za opis poslova iz djelokruga rada Odjeljenja. Organizuje izradu i umnožavanje odluka, rješenja, izvještaja, informacija, odgovora na odbornička pitanja i drugih akata iz djelokruga rada odjeljenja, za sjednice
Skupštine opštine i radna tijela Skupštine i za više nivoe zakonodavne i izvršne vlasti, i odgovoran je za dostavljanje istih u propisanim rokovima. Učestvuje u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i stalno koordinira na aktivnostima razvoja istog, u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada odjeljenja. Takođe, aktivno učestvuje u izradi strategije upravljanja rizikom, kao i u pripremi planova za otklanjanje nedostataka u internim kontrolama, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli, a sve iz djelokruga rada odjeljenja i odgovoran je za istinitost i vjerodostojnost prezentovanih podataka i informacija u svim dokumentima koji se odnose na finansijsko upravljanje i kontrolu.
     Odgovoran je za zakonitost rada odjeljenja, poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada odjeljenja i snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualne posljedice nepoštovanja propisa, odnosno neprovođenja i neodgovarajućeg i neblagovremenog provođenja zakona i propisa iz djelokruga rada odjeljenja. Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine.
Za svoj rad je odgovoran Načelniku opštine.