Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за општу управу

В.д. Начелник одјељења : Недељко Рушкић
Датум рођења: 18.01.1970. године
Занимање: 
Радно искуство: 
Контакт телефон: +387 53 612 693
Електронска пошта: ruskicn@opstina-brod.net

Опис послова

       Руководи радом одјељења, планира и организује рад у одјељењу, представља одјељење у границама овлашћења и одговоран је за стручно, ефикасно и благовремено извршавање послова из надлежности одјељења.
      Контролише и усмјерава рад службеника и о извршавању послова и стању у одјељењу извјештава Начелника општине. Сарађује са организационим јединицама Oпштинске управе као и са другим органима и институцијама у границама својих овлашћења. Обезбјеђује беспрекоран рад пријемне канцеларије (шалтер сале), пружање правне помоћи странкама и извршавање свих послова из области борачко-инвалидске заштите, заштиите цивилних жртава рата и жртава ратне тортуре.
Организује обављање послова из области рада и радних односа, а обавља послове из области управљања људским ресурсима који се односе на:
– реализацију стратешких циљева општинске управе у управљању људским ресурсима,
– припрему приједлога плана запошљавања,
– стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата,
– анализу потреба за обуком и стручним усавршавањем,
– припрему приједлога годишњег плана стручног оспособљавања и усавршавања службеника и приједлога финансијског плана за извршавање годишњег плана стручног оспособљавања и усавршавања,
– организацију стручног и способљавања и усавршавања службеника и процјену ефеката спроведених обука,
– анализу организације и систематизације радних мјеста у општинској управи,
– организацију и анализу резултата и праћење ефеката оцјењивања службеника.
– анализу и праћење учинака рада службеника, планирање рада и извјештавање о раду и
– успостављање механизама и праћење ефеката мотивација за рад и задржавање службеника,
– остале послове од значаја за напредовање службеника.
      Одговоран је за правилно функционисање информационог система и за његово унапређивање у складу са савременим достигнућима у овој области, као и за послове одржавања, обезбјеђења и заједничке послове. Свакодневно прати законе и друге прописе везане за опис послова из дјелокруга рада одјељења. Доноси одлуке у управном поступку у првом степену из дјелокруга рада одјељења. Учествује у коначном креирању свих аката које одјељење израђује, као и у креирању аката за потребе Начелника општине.
     Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада одјељења, за сједнице Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима. Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада одјељења. Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада одјељења и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу.
     Одговоран је за законитост рада одјељења, послова и радних задатака из дјелокруга рада одјељења и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одјељења.
     У случају одсутности или спречености да обавља своје послове, овлашћује службеника који ће га замјењивати за вријеме одсутности.
Обавља и друге послове по налогу Начелника општине и за свој рад је одговоран Начелнику општине.   

eskort eskişehir -

Personel Sağlık