Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za opštu upravu

V.d. Načelnik odjeljenja : Nedeljko Ruškić
Datum rođenja: 18.01.1970. godine
Zanimanje: 
Radno iskustvo: 
Kontakt telefon: +387 53 612 693
Elektronska pošta: ruskicn@opstina-brod.net

Opis poslova

       Rukovodi radom odjeljenja, planira i organizuje rad u odjeljenju, predstavlja odjeljenje u granicama ovlašćenja i odgovoran je za stručno, efikasno i blagovremeno izvršavanje poslova iz nadležnosti odjeljenja.
      Kontroliše i usmjerava rad službenika i o izvršavanju poslova i stanju u odjeljenju izvještava Načelnika opštine. Sarađuje sa organizacionim jedinicama Opštinske uprave kao i sa drugim organima i institucijama u granicama svojih ovlašćenja. Obezbjeđuje besprekoran rad prijemne kancelarije (šalter sale), pružanje pravne pomoći strankama i izvršavanje svih poslova iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštiite civilnih žrtava rata i žrtava ratne torture.
Organizuje obavljanje poslova iz oblasti rada i radnih odnosa, a obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima koji se odnose na:
– realizaciju strateških ciljeva opštinske uprave u upravljanju ljudskim resursima,
– pripremu prijedloga plana zapošljavanja,
– stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata,
– analizu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem,
– pripremu prijedloga godišnjeg plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i prijedloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
– organizaciju stručnog i sposobljavanja i usavršavanja službenika i procjenu efekata sprovedenih obuka,
– analizu organizacije i sistematizacije radnih mjesta u opštinskoj upravi,
– organizaciju i analizu rezultata i praćenje efekata ocjenjivanja službenika.
– analizu i praćenje učinaka rada službenika, planiranje rada i izvještavanje o radu i
– uspostavljanje mehanizama i praćenje efekata motivacija za rad i zadržavanje službenika,
– ostale poslove od značaja za napredovanje službenika.
      Odgovoran je za pravilno funkcionisanje informacionog sistema i za njegovo unapređivanje u skladu sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti, kao i za poslove održavanja, obezbjeđenja i zajedničke poslove. Svakodnevno prati zakone i druge propise vezane za opis poslova iz djelokruga rada odjeljenja. Donosi odluke u upravnom postupku u prvom stepenu iz djelokruga rada odjeljenja. Učestvuje u konačnom kreiranju svih akata koje odjeljenje izrađuje, kao i u kreiranju akata za potrebe Načelnika opštine.
     Organizuje izradu i umnožavanje odluka, rješenja, izvještaja, informacija, odgovora na odbornička pitanja i drugih akata iz djelokruga rada odjeljenja, za sjednice Skupštine opštine i radna tijela Skupštine i za više nivoe zakonodavne i izvršne vlasti, i odgovoran je za dostavljanje istih u propisanim rokovima. Učestvuje u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i stalno koordinira na aktivnostima razvoja istog, u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada odjeljenja. Takođe, aktivno učestvuje u izradi strategije upravljanja rizikom, kao i u pripremi planova za otklanjanje nedostataka u internim kontrolama, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli, a sve iz djelokruga rada odjeljenja i odgovoran je za istinitost i vjerodostojnost prezentovanih podataka i informacija u svim dokumentima koji se odnose na finansijsko upravljanje i kontrolu.
     Odgovoran je za zakonitost rada odjeljenja, poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada odjeljenja i snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualne posljedice nepoštovanja propisa, odnosno neprovođenja i neodgovarajućeg i neblagovremenog provođenja zakona i propisa iz djelokruga rada odjeljenja.
     U slučaju odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoje poslove, ovlašćuje službenika koji će ga zamjenjivati za vrijeme odsutnosti.
Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine i za svoj rad je odgovoran Načelniku opštine.