Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije

V.d. Načelnik odjeljenja : 
Datum rođenja:
Zanimanje:
Radno iskustvo:
Kontakt telefon: +387 53 610 517 (Inspekcije); +387 53 612 015 (Komunanalna policija) Elektronska pošta: inspekcije@opstina-brod.net;
komunalnapolicija@opstina-brod.net

Opis poslova

     Načelnik odjeljenja rukovodi djeljenjem, planira, organizuje i usmjerava rad odjeljenja, predstavlja odjeljenje u granicama ovlašćenja. Odgovoran je za primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa i za racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova iz nadležnosti odjeljenja.
     Prati i informiše Načelnika opštine o stanju inspekcijskih poslova i poslova komunalne policije. Sačinjava program rada i mjesečne planove rada iz djelokruga rada svakog pojedinog inspektora i komunalnog policajca i iste predlaže Načelniku opštine.
Izrađuje izvještaje i informacije za potrebe Načelnika opštine, sarađuje sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove i obezbjeđuje inspekcijski nadzor za oblasti za koje opština nema vlastiti inspekcijski nadzor. Odgovoran je za inspekcijski nadzor na području opštine. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti da obavlja poslove iz svoje nadležnosti načelnik odjeljenja ovlašćuje inspektora koji će ga zamjenjivati za vrijeme njegove odsutnosti.
     Odgovoran je za svakodnevno praćenje zakona i drugih propisa vezanih za opis poslova iz djelokruga rada odjeljenja. Organizuje izradu i umnožavanje odluka, rješenja, izvještaja, informacija, odgovora na odbornička pitanja i drugih akata iz djelokruga rada odjeljenja, za sjednice Skupštine opštine i radna tijela Skupštine i za više nivoe zakonodavne i izvršne vlasti, i odgovoran je za dostavljanje istih u propisanim rokovima.
     Učestvuje u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i stalno koordinira na aktivnostima razvoja istog, u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada odjeljenja. Takođe, aktivno učestvuje u izradi strategije upravljanja rizikom, kao i u pripremi planova za otklanjanje nedostataka u internim kontrolama, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli, a sve iz djelokruga rada odjeljenja i odgovoran je za istinitost i vjerodostojnost prezentovanih podataka i informacija u svim dokumentima koji se odnose na finansijsko upravljanje i kontrolu.
     Odgovoran je za zakonitost rada odjeljenja, poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada odjeljenja i snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualne posljedice nepoštovanja propisa, odnosno neprovođenja i neodgovarajućeg i neblagovremenog provođenja zakona i propisa iz djelokruga rada odjeljenja.
Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine.
Za svoj rad odgovoran je Načelniku opštine.