Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

В.д. Начелник одјељења : 
Датум рођења:
Занимање:
Радно искуство:
Контакт телефон: +387 53 610 517 (Инспекције); +387 53 612 015 (Комунанална полиција) Електронска пошта: inspekcije@opstina-brod.net;
komunalnapolicija@opstina-brod.net

Опис послова

     Начелник одјељења руководи дјељењем, планира, организује и усмјерава рад oдјељења, представља oдјељење у границама овлашћења. Одговоран је за примјену и извршавање закона и других прописа и за рационално и благовремено извршавање послова из надлежности одјељења.
     Прати и информише Начелника oпштине о стању инспекцијских послова и послова комуналне полиције. Сачињава програм рада и мјесечне планове рада из дјелокруга рада сваког појединог инспектора и комуналног полицајца и исте предлаже Начелнику општине.
Израђује извјештаје и информације за потребе Начелника општине, сарађује са Републичком управом за инспекцијске послове и обезбјеђује инспекцијски надзор за области за које општина нема властити инспекцијски надзор. Одговоран је за инспекцијски надзор на подручју општине. У случају одсутности или спријечености да обавља послове из своје надлежности начелник одјељења овлашћује инспектора који ће га замјењивати за вријеме његове одсутности.
     Одговоран је за свакодневно праћење закона и других прописа везаних за опис послова из дјелокруга рада одјељења. Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада одјељења, за сједнице Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима.
     Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада одјељења. Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада одјељења и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу.
     Одговоран је за законитост рада одјељења, послова и радних задатака из дјелокруга рада одјељења и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одјељења.
Обавља и друге послове по налогу Начелника oпштине.
За свој рад одговоран је Начелнику oпштине.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık