Одсјек за послове заштите и спасавања


Драго Николић

placeholder image

БИОГРАФИЈА

Страница у доради.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДСЈЕКА

У овом одсјеку се обављају послови из дјелокруга цивилне заштите и заштите од пожара који се односе на откривање и спречавање опасности које могу настати од природних и других несрећа, врше осматрања и обавјештавања о пријетећим опасностима и дају упутства за заштиту и спасавање, врши обука и оспособљавање грађана и правних лица за послове цивилне заштите, врше позивања и активирања снага и средства цивилне заштите и отклањају последице природних и других несрећа.
У случају указане потребе, а по налогу надлежних инспекцијских и других органа, обавља послове превентивне заштите лица и имовине од потенцијалне опасности, изазване елементарним и другим непогодама и опасностима.
Припрема и предлаже општинске одлуке, правилнике, програме и планове из области цивилне заштите, противпожарне заштите и ватрогаства.
Обезбјеђује цјелодневно дежурство и спремност за ангажовање у области цивилне заштите, противпожарне заштите и ванредним приликама.
Одсјек за послове заштите и спасавања врши стручне, управне и друге послове у области цивилне заштите и ватрогаства.

ОПИС ПОСЛОВА ШЕФА ОДСЈЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Шеф одсјека за послове заштите и спасавања руководи и координира радом одсјека у складу са законом, Статутом општине и другим прописима.
Врши израду плана рада одсјека и распоред послова и задатака за запослене у одсјеку, прати законитост рада одсјека, прати извршење и провођење одлука и закључака које доноси Скупштина општине и Начелник општине, а који су у надлежности одсјека.
Учествује у изради годишњег плана обуке запослених у складу са потребом одсјека, сарађује са одељењима Општинске управе у циљу извршења послова и задатака из свог дјелокруга, врши оцјену рада запослених кроз надзор, вредновање рада у оквиру свог радног мјеста, учествује у раду Колегија.
Шеф одсјека је дужан да се стручно усавршава, да обезбјеђује законитост, правилност, благовременост и економичност у извршавању послова и задатака и ефикасно функционисање Одсјека.
Ажурира постојеће и припрема и предлаже нове Планове одбране од елементарних непогода и других несрећа, у складу са законским прописима и одлукама Скупштине општине.
Израђује Правилник о организацији и спровођењу мјера осматрања и обавјештавања.
Планира и развија систем заштите и спасавања, даје стручна упутства грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима заштите и спасавања.
Шеф одсјека сачињава план финансијских средстава за потребе одсјека и о томе упознаје Начелника општине, израђује план набавке и употребе материјално-техничких средстава и опреме за потребе одсјека, израђује за потребе републичких органа и Начелника општине, анализе, информације, извјештаје и друге материјале у вези са пословима заштите и спасавања.
У случају указане потребе, а по налогу надлежних инспекцијских и других органа, организује и координира активности на пословима превентивне заштите лица и имовине, од потенцијалне опасности изазване елементарним и другим непогодама и опасностима.
Контролише рад ватрогасне јединице, прати примјену законских прописа, унапређује и организује функционисање противпожарне заштите, заштите и спасавања и даје, по потреби, упутства и налоге старјешини ватрогасне јединице.
Брине о исправности и функционалности средстава за узбуњивање (сирена) и једном мјесечно врши провјеру исправности истих.
Извршава наредбе надлежних републичких органа и Начелника општине. Обавља и друге послове по налогу Начелника општине.
Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада одсјека, за сједнице Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима.
Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада одсјека. Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада одсјека и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу.
Одговоран је за законитост рада одсјека, послова и радних задатака из дјелокруга рада одсјека и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одсјека.
За свој рад и рад одсјека одговара Начелнику општине и извјештај о свом раду и раду одсјека подноси Начелнику општине и надлежним републичким органима.