Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odsjek za poslove zaštite i spavasanja

Šef Odsjeka : Drago Nikolić
Datum rođenja: 
Zanimanje: 
Radno iskustvo: 
Kontakt telefon: +387 53 611 182; +387 053 610 984
Elektronska pošta: nikolicd@opstina-brod.net

Opis poslova

     Šef odsjeka za poslove zaštite i spasavanja rukovodi i koordinira radom odsjeka u skladu sa zakonom, Statutom opštine i drugim propisima. Vrši izradu plana rada odsjeka i raspored poslova i zadataka za zaposlene u odsjeku, prati zakonitost rada odsjeka, prati izvršenje i provođenje odluka i zaključaka koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine, a koji su u nadležnosti odsjeka.
Učestvuje u izradi godišnjeg plana obuke zaposlenih u skladu sa potrebom odsjeka, sarađuje sa odeljenjima Opštinske uprave u cilju izvršenja poslova i zadataka iz svog djelokruga, vrši ocjenu rada zaposlenih kroz nadzor, vrednovanje rada u okviru svog radnog mjesta, učestvuje u radu Kolegija.
     Šef odsjeka je dužan da se stručno usavršava, da obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost u izvršavanju poslova i zadataka i efikasno funkcionisanje Odsjeka. Ažurira postojeće i priprema i predlaže nove Planove odbrane od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, u skladu sa zakonskim propisima i odlukama Skupštine opštine.
Izrađuje Pravilnik o organizaciji i sprovođenju mjera osmatranja i obavještavanja. Planira i razvija sistem zaštite i spasavanja, daje
stručna uputstva građanima, privrednim društvima i drugim pravnim licima po pitanjima zaštite i spasavanja.
     Šef odsjeka sačinjava plan finansijskih sredstava za potrebe odsjeka i o tome upoznaje Načelnika opštine, izrađuje plan nabavke i upotrebe  materijalno-tehničkih sredstava i opreme za potrebe odsjeka, izrađuje za potrebe republičkih organa i Načelnika opštine, analize, informacije, izvještaje i druge materijale u vezi sa poslovima zaštite i spasavanja. U slučaju ukazane potrebe, a po nalogu nadležnih inspekcijskih i drugih organa, organizuje i koordinira aktivnosti na poslovima preventivne zaštite lica i imovine, od potencijalne opasnosti izazvane elementarnim i drugim nepogodama i opasnostima.
    Kontroliše rad vatrogasne jedinice, prati primjenu zakonskih propisa, unapređuje i organizuje funkcionisanje protivpožarne zaštite, zaštite i spasavanja i daje, po potrebi, uputstva i naloge starješini vatrogasne jedinice.
Brine o ispravnosti i funkcionalnosti sredstava za uzbunjivanje (sirena) i jednom mjesečno vrši provjeru ispravnosti istih.           Izvršava naredbe nadležnih republičkih organa i Načelnika opštine. Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine.
Organizuje izradu i umnožavanje odluka, rješenja, izvještaja, informacija, odgovora na odbornička pitanja i drugih akata iz djelokruga rada odsjeka, za sjednice Skupštine opštine i radna tijela Skupštine i za više nivoe zakonodavne i izvršne vlasti, i odgovoran je za
dostavljanje istih u propisanim rokovima.
     Učestvuje u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i stalno koordinira na aktivnostima razvoja istog, u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada odsjeka. Takođe, aktivno učestvuje u izradi strategije upravljanja rizikom, kao i u pripremi planova za otklanjanje nedostataka u internim kontrolama, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli, a sve iz djelokruga rada odsjeka i odgovoran je za istinitost i vjerodostojnost prezentovanih podataka i informacija u svim dokumentima koji se odnose na finansijsko upravljanje i kontrolu. Odgovoran je za zakonitost rada odsjeka, poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada odsjeka i snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualne posljedice nepoštovanja propisa, odnosno neprovođenja i neodgovarajućeg i neblagovremenog provođenja zakona i propisa iz djelokruga rada odsjeka.
Za svoj rad i rad odsjeka odgovara Načelniku opštine i izvještaj o svom radu i radu odsjeka podnosi Načelniku opštine i nadležnim republičkim organima.