Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одсјек за локални развој

Шеф Одсјека : Боро Грабовац
Датум рођења: 26.01.1981
Занимање: Дипломирани инжењер машинства
Радно искуство: 14 година
Контакт телефон: +387 53 611 972
Електронска пошта: grabovacb@opstina-brod.net

Опис послова

    Обавља послове и радне задатке који се односе на питања друштвено-економског развоја општине. Организује и координира рад Одсјека и одговоран је за његов рад и ефикасно обављање послова и радних задатака.
     Координира рад Одсјека са радом начелника одјељења, односно одјељењима у Општинској управи, а по питању провођења Стратегије развоја општине и других питања везаних за развој општине. Припрема и предлаже Начелнику општине најоптималнија рјешења за свако подручје и за Стратегију развоја у цјелини.
     Интензивно ради на БФЦ сертификацији и њеној ревизији те постизању што повољнијих услова за привредни развој општине и њеној промоцији. Предлаже приоритете и приоритетне пројекте за развој општине са одговарајућим стручним подлогама и анализама које припрема у служби и са другим одјељењима Општинске управе и другим стручним органима и организацијама. Учествује у раду комисија, тимова и радних група за израду елабората, инвестиционих пројеката за поједине области и појединачних пројеката из Стратегије развоја општине, усмјерава њихов рад обезбјеђује консултанте и консултантске куће уз сагласност Начелника општине ради изналажења најбољих рјешења.
     Предлаже Начелнику општине саставе појединих тимова тј. стручњаке из појединих области за рјешавање и вођење одређених пројеката и програма. Стара се о обезбјеђењу оптималних услова за рад стручних тимова и предлаже Начелнику рјешења за поједина питања. Сачињава динамички план рада на појединим програмима и стара се да се сви послови благовремено обаве и усагласе са другим пословима ради синхронизације послова (сусретно планирање) до његове реализације. Присуствује сједницама Колегијума начелника општине као и сједницама Скупштине општине када се води расправа о битним питањима друштвено – економског развоја општине и другим питањима везаним за одређену проблематику у чијем је рјешавању Одсјек имао учешће. Учествује у раду Привредног савјета општине, припрема сједнице и образлаже теме и припрема уводна излагања за расправу и усаглашава ставове.
     Сарађује са научно – истраживачким и стручним институцијама, установама, појединим министарствима тражећи рјешења, стручна мишљења и помоћ за поједина питања важна за развој општине и стварање што оптималнијег привредног амбијента за развој реалног
сектора и запошљавање у производно – услужним дјелатностима. Предлаже Начелнику општине рјешења и начин рјешавања питања од значаја за развој општине у области привреде и у области друштвених дјелатности.
     Одговоран је за свакодневно праћење закона и других прописа везаних за опис послова из дјелокруга рада одсјека. Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада одсјека, за сједнице Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима. Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада одсјека. Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада одсјека и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих
података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу.
     Одговоран је за законитост рада одсјека, послова и радних задатака из дјелокруга рада одсјека и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одсјека.
Обавља и друге послове и радне задатке по налогу Начелника општине. За свој рад одговара Начелнику општине.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık