Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odsjek za lokalni razvoj

Šef Odsjeka : Boro Grabovac
Datum rođenja: 26.01.1981
Zanimanje: Diplomirani inženjer mašinstva
Radno iskustvo: 14 godina
Kontakt telefon: +387 53 611 972
Elektronska pošta: grabovacb@opstina-brod.net

Opis poslova

    Obavlja poslove i radne zadatke koji se odnose na pitanja društveno-ekonomskog razvoja opštine. Organizuje i koordinira rad Odsjeka i odgovoran je za njegov rad i efikasno obavljanje poslova i radnih zadataka.
     Koordinira rad Odsjeka sa radom načelnika odjeljenja, odnosno odjeljenjima u Opštinskoj upravi, a po pitanju provođenja Strategije razvoja opštine i drugih pitanja vezanih za razvoj opštine. Priprema i predlaže Načelniku opštine najoptimalnija rješenja za svako područje i za Strategiju razvoja u cjelini.
     Intenzivno radi na BFC sertifikaciji i njenoj reviziji te postizanju što povoljnijih uslova za privredni razvoj opštine i njenoj promociji. Predlaže prioritete i prioritetne projekte za razvoj opštine sa odgovarajućim stručnim podlogama i analizama koje priprema u službi i sa drugim odjeljenjima Opštinske uprave i drugim stručnim organima i organizacijama. Učestvuje u radu komisija, timova i radnih grupa za izradu elaborata, investicionih projekata za pojedine oblasti i pojedinačnih projekata iz Strategije razvoja opštine, usmjerava njihov rad obezbjeđuje konsultante i konsultantske kuće uz saglasnost Načelnika opštine radi iznalaženja najboljih rješenja.
     Predlaže Načelniku opštine sastave pojedinih timova tj. stručnjake iz pojedinih oblasti za rješavanje i vođenje određenih projekata i programa. Stara se o obezbjeđenju optimalnih uslova za rad stručnih timova i predlaže Načelniku rješenja za pojedina pitanja. Sačinjava dinamički plan rada na pojedinim programima i stara se da se svi poslovi blagovremeno obave i usaglase sa drugim poslovima radi sinhronizacije poslova (susretno planiranje) do njegove realizacije. Prisustvuje sjednicama Kolegijuma načelnika opštine kao i sjednicama Skupštine opštine kada se vodi rasprava o bitnim pitanjima društveno – ekonomskog razvoja opštine i drugim pitanjima vezanim za određenu problematiku u čijem je rješavanju Odsjek imao učešće. Učestvuje u radu Privrednog savjeta opštine, priprema sjednice i obrazlaže teme i priprema uvodna izlaganja za raspravu i usaglašava stavove.
     Sarađuje sa naučno – istraživačkim i stručnim institucijama, ustanovama, pojedinim ministarstvima tražeći rješenja, stručna mišljenja i pomoć za pojedina pitanja važna za razvoj opštine i stvaranje što optimalnijeg privrednog ambijenta za razvoj realnog
sektora i zapošljavanje u proizvodno – uslužnim djelatnostima. Predlaže Načelniku opštine rješenja i način rješavanja pitanja od značaja za razvoj opštine u oblasti privrede i u oblasti društvenih djelatnosti.
     Odgovoran je za svakodnevno praćenje zakona i drugih propisa vezanih za opis poslova iz djelokruga rada odsjeka. Organizuje izradu i umnožavanje odluka, rješenja, izvještaja, informacija, odgovora na odbornička pitanja i drugih akata iz djelokruga rada odsjeka, za sjednice Skupštine opštine i radna tijela Skupštine i za više nivoe zakonodavne i izvršne vlasti, i odgovoran je za dostavljanje istih u propisanim rokovima. Učestvuje u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i stalno koordinira na aktivnostima razvoja istog, u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada odsjeka. Takođe, aktivno učestvuje u izradi strategije upravljanja rizikom, kao i u pripremi planova za otklanjanje nedostataka u internim kontrolama, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli, a sve iz djelokruga rada odsjeka i odgovoran je za istinitost i vjerodostojnost prezentovanih
podataka i informacija u svim dokumentima koji se odnose na finansijsko upravljanje i kontrolu.
     Odgovoran je za zakonitost rada odsjeka, poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada odsjeka i snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualne posljedice nepoštovanja propisa, odnosno neprovođenja i neodgovarajućeg i neblagovremenog provođenja zakona i propisa iz djelokruga rada odsjeka.
Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Načelnika opštine. Za svoj rad odgovara Načelniku opštine.