Одсјек за локални развој


Боро Грабовац

placeholder image

БИОГРАФИЈА

НАДЛЕЖНОСТИ ОДСЈЕКА

Одсјек обавља послове и радне задатке који се односе на питања локалног развоја. Прати и процјењује примјенљивост усвојене Стратегије развоја општине.
Припрема и предлаже најоптималнија рјешења и врши стручну анализу ефеката за свако подручје посебно и за Стратегију развоја у цјелини, предлаже и припрема процјену приоритета у Стратегији развоја и динамички оперативно поставља рокове за њену реализацију предвиђајући и одређујући носиоце појединих пројеката као основу за њену реализацију уврштавајући је у кварталне, полугодишње и годишње планове рада на развоју општине, односно провођењу усвојене Стратегије, координира рад са начелницима одјељења у Општинској управи и другим органима и организацијама на подрују општине и шире, а који су надлежни за поједина подручја, односно предвиђени или одређени као субјекти – носиоци активности Стратегије развоја општине.
Обавља послове техничког секретаријата Привредног савјета – припрема материјале за сједнице Савјета, доставља члановима, и у сагласности са Начелником и Предсједником Привредног савјета заказује термине састанака.
Одсјек врши стручну обраду и процјену понуђених рјешења ангажујући, уз сагласност Начелника општине, по указаној потреби консултанте и консултантске куће за поједина питања и дијелове развојних планова – стратегије развоја општине, учествује и координира активности са начелницима одјељења и другим органима и организацијама на подручју општине на изради елабората за аплицирање за средства ИРБ, међународних институција, донаторских средстава, средства и пројеката невладиних и других организација, предлаже и обезбјеђује конструкцију финансирања појединих пројеката (из Стратегије развоја или других пројеката) и припрема Начелнику општине најповољнија рјешења. Сачињава стручне анализе и информације, извјештаје за потребе Скупштине општине, Начелника општине, Привредни савјет и друга тијела која су организована у циљу сагледавања и предлагања најоптималнијих рјешења за поједине области и општину у цјелини.
Бави се питањима приступа Европској унији и приступним фондовима и питањима везаним за интеграције са локалног нивоа.
Припрема приједлоге и рјешења у правцу стварања повољног привредног амбијента, а у циљу привлачења инвеститора и отварања нових радних мјеста у реалном сектору.
Активно учествује у изради годишњих планова рада одјељења у Општинској управи и другим органима и организацијама на подручју општине синхронизујући их и усаглашавајући их са циљевима и роковима утврђеним у Стратегији развоја општине. Током године прати реализацију планова, врши надзор на провођењу, предузима мјере за реализацију и пружа стручну помоћ, извјештава Начелника општине о свим битним питањима и проблемима у реализацији Стратегије развоја.

ОПИС ПОСЛОВА ШЕФА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ

Обавља послове и радне задатке који се односе на питања друштвено-економског развоја општине. Организује и координира рад Одсјека и одговоран је за његов рад и ефикасно обављање послова и радних задатака. Координира рад Одсјека са радом начелника одјељења, односно одјељењима у Општинској управи, а по питању провођења Стратегије развоја општине и других питања везаних за развој општине.
Припрема и предлаже Начелнику општине најоптималнија рјешења за свако подручје и за Стратегију развоја у цјелини.
Интензивно ради на БФЦ сертификацији и њеној ревизији те постизању што повољнијих услова за привредни развој општине и њеној промоцији.
Предлаже приоритете и приоритетне пројекте за развој општине са одговарајућим стручним подлогама и анализама које припрема у служби и са другим одјељењима Општинске управе и другим стручним органима и организацијама.
Учествује у раду комисија, тимова и радних група за израду елабората, инвестиционих пројеката за поједине области и појединачних пројеката из Стратегије развоја општине, усмјерава њихов рад обезбјеђује консултанте и консултантске куће уз сагласност Начелника општине ради изналажења најбољих рјешења.
Предлаже Начелнику општине саставе појединих тимова тј. стручњаке из појединих области за рјешавање и вођење одређених пројеката и програма.
Стара се о обезбјеђењу оптималних услова за рад стручних тимова и предлаже Начелнику рјешења за поједина питања. Сачињава динамички план рада на појединим програмима и стара се да се сви послови благовремено обаве и усагласе са другим пословима ради синхронизације послова (сусретно планирање) до његове реализације.
Присуствује сједницама Колегијума начелника општине као и сједницама Скупштине општине када се води расправа о битним питањима друштвено – економског развоја општине и другим питањима везаним за одређену проблематику у чијем је рјешавању Одсјек имао учешће.
Учествује у раду Привредног савјета општине, припрема сједнице и образлаже теме и припрема уводна излагања за расправу и усаглашава ставове.
Сарађује са научно – истраживачким и стручним институцијама, установама, појединим министарствима тражећи рјешења, стручна мишљења и помоћ за поједина питања важна за развој општине и стварање што оптималнијег привредног амбијента за развој реалног сектора и запошљавање у производно – услужним дјелатностима. Предлаже Начелнику општине рјешења и начин рјешавања питања од значаја за развој општине у области привреде и у области друштвених дјелатности.
Одговоран је за свакодневно праћење закона и других прописа везаних за опис послова из дјелокруга рада одсјека.
Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада одсјека, за сједнице Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима.
Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада одсјека. Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада одсјека и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу.
Одговоран је за законитост рада одсјека, послова и радних задатака из дјелокруга рада одсјека и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одсјека.
Обавља и друге послове и радне задатке по налогу Начелника општине. За свој рад одговара Начелнику општине.