Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА

У циљу формирања листе стручних лица за вршење техничког прегледа објеката, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Брод, расписало је 23.3.2022. године Јавни позив за пријаву физичких лица одговарајућу струке и профила, као и правних лица која посједују лиценцу за ревизију или израду техничке документације или извођења радова издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС.

Пријаве на Јавни позив подносе се у року од 15 дана од дана последњег објављивања Јавног позива, односно од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“. На службеној страни општине позив можете преузети у Јавним позивима и путем линка испод:

Ј А В Н И  П О З И В за пријаву физичких и правних лица овлашћених за вршење техничког прегледа објекта

Број:02.5/366-5/22
Датум: 23.03.2022.године

На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Брод, расписује:

Ј А В Н И  П О З И В

за пријаву физичких и правних лица овлашћених за вршење техничког прегледа објекта

I          Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, Општине Брод, у циљу формирања листе стручних лица за вршење техничког прегледа објеката, расписује Јавни позив за пријаву физичких лица одговарајућу струке и профила, као и правних лица која посједују лиценцу за ревизију или израду техничке документације или извођења радова издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС.

II      На Јавни позив за пријаву физичких лица – стручних лица за вршење техничког прегледа објеката могу се јавити физичка лица архитектонске, грађевинске, електро и машинске струке са лиценцом за израду техничке документације или извођење радова који су предмет техничког прегледа.

III         Потребна документација уз пријаву на Јавни позив:

За правна лица:

  • овјерена фотокопија рјешења о регистрацији правног лица и
  • овјерена фотокопија лиценце издане од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС као доказ да су овлашћени за ревизију или израду техничке документације или извођење радова који су предмет техничког прегледа.

За физичка лица:

  • овјерена фотокопија личне карте,
  • овјерена фотокопија дипломе и
  • овјерена фотокопија лиценце Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС као доказ да су овлашћени за ревизију или израду техничке документације или извођења радова који су предмет техничког прегледа.

IV        Након проведеног поступка Јавног позива Начелник Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Брод, сачиниће листу правних и физичких лица за вршење техничког прегледа.

V         Обрачун трошкова техничког прегледа, односно износ накнада за физичка и правна лица која учествују у вршењу техничког прегледа, вршиће се у складу са Одлуком о висини накнада за припрему и прибављање документације у поступцима везаним за пројектовање, изградњу и кориштење објеката („Службени гласник општине Брод“ бр.4/16 и 3/21)

VI       Са утврђене листе правних и физичких лица за технички преглед вршиће се именовање чланова Комисије за технички преглед објеката сходно Закону о уређењу простора и грађењу („Службени гласник РС“, бр. 40/13,106/15, 3/16 и 84/19) при чему ће се обратити пажња на равномјерну заступљеност свих лица уврштених на листу.

VII      Поступак отварања пристиглих пријава и формирање приједлога ранг листе физичких и правних лица овлаштених за вршење техничког прегледа објеката извршиће стручна Комисија коју именује Начелник Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, општине Брод.

 VIII    Рок за подношење пријава

Пријаве на Јавни позив подносе се у року од 15 дана од дана последњег објављивања Јавног позива, односно од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са потребним документима се подносе у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Општина Брод,Ул.Светог Саве бр. 17, 74450 Брод, Комисија за избор физичких и правних лица за технички преглед објекта.

Јавни позив биће објављен путем средстава јавног информисања дневни лист Глас Српске, Радио Брод, интернет страница општине Брод и огласна табла општине Брод.

                                                                                По овлашћењу Начелника општине

                                                                                                 Начелник одјељења:

                                                                                                                       Војислав Милосављевић, дипл.правник

eskort eskişehir -

Personel Sağlık