Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Načelnik opštine

Načelnik opštine: Zoran Vidić
Datum rođenja: Rođen 23.02.1985. godine u Slavonskom Brodu
Zanimanje: Završio je fakultet za finansijski menadžment i osiguranje u Beogradu.
Radno iskustvo: Do imenovanja na funkciju Načelnika obavljao je dužnost poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Kontakt telefon: +387 53 610 116
Elektronska pošta: nacelnik@opstina-brod.net

Načelnik opštine je nosilac izvršne vlasti u opštini, rukovodi opštinskom upravom, i odgovoran je za njen rad.
Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu.

Načelnik opštine bira se na opštim neposrednim tajnim izborima na period od četiri godine, u skladu sa izbornim propisima.
Mandat načelniku opštine počinje teći danom ovjere od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Prestanak mandata načelnika opštine i njegov opoziv prije isteka mandata sprovodi se u skladu sa izbornim propisima.
Načelnik opštine je nadležan da:
1. predlaže statut opštine;
2. predlaže odluke i druge akte koje donosi skupština opštine;
3. izrađuje i podnosi skupštini na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, razvojni plan investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta;
4. obavještava skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza;
5. sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata skupštine;
6. izvršava zakone i druge propise Republike i opštine čije je izvršenje povjereno opštini;
7. donosi odluke o osnivanju opštinske uprave;
8. donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave;
9. predlaže imenovanja i razrješenja načelnika odjeljenja ili službi;
10. predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
11. realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, međunarodnim i drugim organiza-cijama, u skladu sa odlukama i zaključcima skupštine i njenih radnih tijela;
12. daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština;
13. podnosi izvještaj skupštini o radu u organima preduzeća koje obavljaju komunalne djelatnosti;
14. podnosi izvještaj skupštini o svom radu i radu opštinske uprave;
15. pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akt skupštine, ako smatra da je suprotan ustavu i zakonu;
16. zaključuje ugovore u ime opštine u skladu sa aktima skupštine;
17. rješava u drugom stepenu po žalbama na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi;
18. donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen statutom;
19. odlučuje o sukobu nadležnosti između opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za opštinu;
20. odlučuje o izuzeću službenog lica opštinske uprave;
21. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
Načelnik opštine odgovara za zakonitost svih akata koje predlaže skupštini.