Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Начелник општине

Начелник општине: Зоран Видић
Датум рођења: Рођен 23.02.1985. године у Славонском Броду
Занимање: Завршио је факултет за финансијски менаџмент и осигурање у Београду.
Радно искуство: До именовања на функцију Начелника обављао је дужност посланика у Народној скупштини Републике Српске.
Контакт телефон: +387 53 610 116
Електронска пошта: nacelnik@opstina-brod.net

Начелник општине je носилац извршне власти у општини, руководи општинском управом, и одговоран je за њен рад.
Начелник општине заступа и представља општину.

Начелник општине бира се на општим непосредним тајним изборима на период од четири године, у складу са изборним прописима.
Мандат начелнику општине почиње тећи даном овјере од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.
Престанак мандата начелника општине и његов опозив прије истека мандата спроводи се у складу са изборним прописима.
Начелник општине je надлежан да:
1. предлаже статут општине;
2. предлаже одлуке и друге акте које доноси скупштина општине;
3. израђује и подноси скупштини на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, развојни план инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта;
4. обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза;
5. спроводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине;
6. извршава законе и друге прописе Републике и општине чије je извршење повјерено општини;
7. доноси одлуке о оснивању општинске управе;
8. доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе;
9. предлаже именовања и разрјешења начелника одјељења или служби;
10. предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
11. реализује сарадњу општине са другим општинама, међународним и другим организа-цијама, у складу са одлукама и закључцима скупштине и њених радних тијела;
12. даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији je оснивач општина;
13. подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа које обављају комуналне дјелaтности;
14. подноси извјештај скупштини о свом раду и раду општинске управе;
15. покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт скупштине, ако сматра да je супротан уставу и закону;
16. закључује уговоре у име општине у складу са актима скупштине;
17. рјешава у другом степену пo жалбама на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи;
18. доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом;
19. одлучује о сукобу надлежности између општинске управе и организација које врше послове од интереса за општину;
20. одлучује о изузећу службеног лица општинске управе;
21. Обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Начелник општине одговара за законитост свих аката које предлаже скупштини.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık