Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Конкурс Министарства за (су) финансирање омладинских програма и пројеката

Министарство породице, омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) позива омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације да доставе приједлоге омладинских програма и пројеката на Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката.

На Конкурс се могу пријавити организације чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске“, број 45/12), односно које су уписане у Омладински регистар и пријавиле Министарству све накнадно уписане статусне промјене одобрене код надлежног органа, те које су доставиле финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране Министарства у 2020. и 2021. години, уколико су финансиране од стране Министарства.

Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката:

а) да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској,

б) да су носиоци реализације програма и пројеката, до дана затварања овог конкурса, испунили све раније утврђене обавезе према Министарству,

в) да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу локалне самоуправе,

г) да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске,

д) да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као крајње кориснике,

ђ) да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу и

е) да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса.

Укупан износ средстава која ће бити додијељена по конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката је 100.000,00 КМ. Максималан износ средстава која се, по Конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката, додјељују за (су)финансирање појединачног програма или пројекта је 3.000,00 КМ.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ:

1. Развој културе и етике рада у циљу боље запошљивости и подршка развоју омладинског предузетништва,

2. Унапријеђење могућности за активно учешће младих,

3. Подршка развоју здравих стилова живота код младих,

4. Унапријеђење могућности за квалитетно провођење слободног времена младих и

5. Побољшање положаја друштвено осјетљивих категорија младих.

Комплетну документацију потребно је доставити до 17. новембра 2021. године, поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, а са назнаком: „за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката

„Пријавни формулар за конкурс“, „Образац за буџет за конкурс“ и „Смјернице за конкурс“ можете наћи на страници Министарства породице омладине и спорта у доњем дијелу странице, под Документима, испод назива овог Конкурса.