+387 53 610 116

Вијести

КОНКУРС ЗА ДВА ЧЛАНА УО ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА БРОД“ И ЧЛАНА УО ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БРОД“

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 8 Jula, 2022 у 14:07

На основу члана 8. Закона о министарским , владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03 и 104/06), члана 16.  Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса и утврђивању критерија за избор и именовање два члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“Брод и члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод чији је оснивач општина Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/22), Скупштина општине Брод  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање два члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља „Брод и члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод чији је оснивач општина Брод

            I - Упражњена позиција

            Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс и утврђује критеријуме за избор и именовање чланова Управног одбора у јавним установама чији је оснивач општина Брод, и то:

1. два члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод,

2. једног члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод.

II – Опис послова

            Послови и надлежности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља“ Брод  и Јавне установе „Туристичка организација општине Брод“ Брод дефинисани су одредбама закона, оснивачким актом и статутом.

            III – Мандат и статус

            Чланови Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод  и ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод именује се на период од четири године уз могућност поновног избора.

            Права по основу именовања члан Управног одбора у јавној установи остварује у складу са законом и општим актима јавне установе.

            IV – Општи услови:

- да су држављани Републике Српске/БиХ,

- да су старији од 18 година,

- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти РС/БиХ,

- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- да се против њих не води кривични поступак,

- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај који их чини неподобним за обављање функције члана управног одбора у установи или члана надзорног одбора у предузећу,

- да имају општу здравствену способност.

V- Посебни услови:

 1. За позицију члана управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод потребно је да кандидат испуњава и сљедеће услове:

-висока стручна спрема (VII степен),

-познавање проблематике у дјелатности којом се бави ЈЗУ „Дом здравља“ Брод,

-познавање садржаја и начина рада органа управљања,

-доказани резултати рада на ранијим пословима,

-најмање три године радног искуства у струци.

      2. За позицију једног члана управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод:

-завршен први циклус високог образовања са остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент економског, правног или туристичког смјера,

-најмање двије године радног искуства у струци,

-познавање садржаја и начина рада установе.

При именовању чланова Управног одбора водиће се рачуна о равноправној заступљености оба пола, у складу са чланом 70. Закона о Туризму („Службени гласник Републике Српске 45/17“).

VI – Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба интерса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08 и 52/14), Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03 и 104/06) и Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16). Кандидати не могу бити лица која су  на функцији у политичкој странци.

            VII – Потребна документација

            Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. увјерење о држављанству (да није старије од 6 мјесеци),
 2. овјерену фотокопију личне карте или извод из матичне књиге рођених,
 3. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из подт. 3. и 4. тачке IV Јавног конкурса,
 4. увјерење да се не води кривични поступак, (да није старије од 6 мјесеци),
 5. увјерење о неосуђиваности/некажњавању, (да није старије од 3 мјесеца),
 6. овјерену изјаву да лице није у сукобу интереса у складу са тачком VI Јавног конкурса,
 7. биографију о кретању у служби,
 8. увјерење о општој здравственој способности (достављају кандидати који буду именоани након проведене процедуре).

Поред наведених докумената којим се доказују општи услови кандидат је дужан да достави документе којим доказује посебне услове за:

-   члана управног одбора ЈЗУ „Дом здрава“ Брод:

1. овјерена фотокопија дипломе,

2. изјава, потврда или други докумет којим се доказује познавање проблематике у дјелатности којом се бави ЈЗУ „Дом здравља“ Брод,

3. изјава, потврда или други докумет којим се доказује познавање садржаја и начина рада органа управљања,

4. изјава, потврда или други документ којим се доказују резултати рада на ранијим пословима,

5. потврда о радном искуству у струци.

 • члана члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод:
 • овјерена фотокопија дипломе,
 • изјава, потврда или други докумет којим се доказује познавање садржаја и начина рада установе,
 • потврда о радном искуству у струци.

Сви достављени документи морају бити у оргиналу и овјереним фотокопијама.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити  благовремено обавјештени. Административо-техничке послове за потребе Комисије обављаће Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

Имајући у виду овлашћења Омбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида  у поднесену документацију, те се обзиром на наведено документација приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће враћати кандидатима.

VIII – Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана расписивања Јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремен пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општинска управа Општине Брод – Скупштина општине Брод, Ул. Св. Саве број 17, Брод, са назнаком: Комисија за провођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање два члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод  и члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод чији је оснивач општина Брод.

IX – Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и у „Службеном гласнику Републике Српске“, службеној страници и огласној табли Општине Брод.

Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Број: 01/120-39/22                                                                

Датум: 08.07.2022. г.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРОД

АЛЕКСАНДАР КРУШКОЊИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

news
РАДНИ САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА МАГ-а И ОПШТИНЕ БРОД

Представници Општине Брод и представници Међународне организације за деминирање терена (МАГ) данас, 22. априла су одржали састанак са циљем прикупљања информација о ефектима деминирања терена на подручју општине. „Ово ће…

22.04.2024 13:02

news
ЂАЦИ У АКЦИЈИ ЗА ЧИСТИЈИ И ЉЕПШИ БРОД

Поводом 22. априла, Свјетског дана планете Земље Општина Брод је у сарадњи са Туристичком организацијом општине Брод, Јавним комуналним предузећем „КОМВОД“ а.д. Брод и све три школе са бродске општине…

22.04.2024 11:26

news
БРОД ПО ПРВИ ПУТ ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНОГ СЕМИНАРА АИКИДО САМООДБРАНЕ

Представљањем учесника, извођењем химне Републике Српске, додјелом признања, те загријавањем данас у 11 часова у Спортско-културном центру у Броду почео је Међународни семинар аикидо самоодбране. Организатор и домаћин VIII Међународног…

20.04.2024 14:05