Кабинет наченика

Кабинет Начелника општине обавља послове Начелника као органа општине. Кабинет Начелника организује и координира активности са директором Републичке управе за инспекцијске послове и доноси годишњи програм рада и мјесечне планове рада за општанске инспекције. У послове кабинета Начелника општине убрајају се и:

– послови који се односе на дјелокруг рада Административне службе;
– припремање и проучавање извјештаја, информацијаи других материјала;
– рјешавање поште Начелника општине и његовог замјеника;
– израда другостепених рјешења пo жалбама на првостепена рјешења за чије доношење je надлежан Начелник општине;
– израда и јавно објављивање понуда (тендера) за набавку роба и опреме, за обављање радова и услуга;
– послови за односе са јавношћу;
– пријем странака које се обраћају Начелнику општине и његовом замјенику;
– давање одговора и обавјештења и издавање службених саопштења.

ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ОПШТИНЕ

Самостални стручни сарадник за правнозаступање општине заступа, пo овлашћењу и наоснову пуномоћја Начелника општине, општинуи органе Административне службе пред судовимаи другим државним органима. Обављајући послове правног заступања општине и органа Административне службе може предузимати свепотребне процесне радње, према потреби, у циљузаштите законитости и интереса општине. Такође, обавља следеће послове:

– Подноси тужбе у име општине и Административнеслужбе, подноси жалбе, подноси приједлоге заизвршење правоснажних пресуда и предузима сведруге неопходнепроцесне радње самостално;
– У вези предузетих радњи и мјера врши консултације саНачелником општине, те поступа ускладу са примљеним упуствима;
– Редовно информише Начелника општине о стању сваког појединачног предмета који се налази упоступкупред судом или другим државним органом.

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Односи са јавношћу су у сврси успостављања комуникације са средствима информисања, креирања и спровођења промотивних акција и осталих облика комуникације, који презентују и промовишу рад Начелника општине, општинске управе и Скупштине општине. Такође, у надлежности овог радног мјеста је и успостављање интерне комуникације, уређивање WEB странице општине и припрема текстова за информисање јавности о активностима Начелника општине, општинске управе и Скупштине општине. У послове односа са јавношћу убрајају се и: 

– Уређивање и издавање публикација – промо-материјале, билтене, брошуре, водиче, те обезбјеђује аудио, видео и фото записе о значајним догађајима у општини;
– Припрема саопштења и обавјештења Начелника општине, Административне службе и Скупштине општине и организација конференције за штампу Начелника општине;
– Праћење, оцјењивање и анализа повратних информација од грађана и креирање конкретнних мјера на побољшању имиџа општине те припрема, координација и реализација пројеката испитивања јавног мњења.

Електронска пошта: sefkabineta@opstina-brod.net
Број телефона: 053/610-116