Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Замјеник начелника општине

Замјеник начелника: Андријана Бановић
Датум рођења: 01.12.1982. године
Занимање: Дипломирани економиста
Радно искуство: ЗП “Електро Добој” а.д. Добој, Служба снабдијевања Брод, Виши референт обрачуна и наплате, децембар 2010 – јануар 2021. године 
Контакт телефон: +387 53 610 116
Електронска пошта: banovica@opstina-brod.net

Надлежности Замјеника начелника

Замјеник извршава дужности које му повјерава Начелник општине, замјењује га и дјелује уњегово име када je он одсутан или спријечен уизвршавању својих дужности. Скупштина бира и разрјешава замјеника на приједлог Начелника општине.
Мандат замјеника траје до краја мандата скупштине која raje изабрала. Aко мандат начелнику општине престане прије истека времена на који je изабран, 1/3 одборника може да предложи скупштини разрјешење замјеника. У случају престанка мандата начелнику општине прије истека времена на који je изабран у складу са изборним прописима, a замјеник je спријечен да обавља дужности или општина нема замјеника, скупштина општине ће именовати вршиоца дужности замјеника, у складу са пословником, на приједлог 1/3 одборника до избора новог начелника општине, који има све надлежности извршног органа власти у складу са законом.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık