+387 53 610 116

Вијести

ЗАКУП ОБЈЕКАТА-КОНТЕЈНЕРА НА ГРАДСКОЈ ПИЈАЦИ

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 27 Juna, 2022 у 10:57

img

Број: 03/1-2633/22

Датум: 24.06.2022. године

       На основу члана 6. Одлуке о давању на управљање и одржавање пословног објекта „Градска пијаца“ у Броду ЈКП „Комвод“ а.д. Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 11/15, 7/18 и 2/22), члана 3. Уговора о давању на управљање и одржавање пословног објекта Градска пијаца у Броду, број: 02-374-68/15 од 13.11.2015. године, чланова 7. и 23. Уговора о спајању уз основање од 29.03.2019. године, а у складу са Одлуком о начину и условима издавања у закуп пословних простора и монтажних објеката-контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду („Службени гласник општине Брод, број: 2/18), ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

о давању у закуп монтажних објеката-контејнера у пословном објекту Градска пијаца у Броду

-друга лицитација-

 1. ПОДАЦИ О ЗАКУПОДАВЦУ

       ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, Ул. Николе Тесле, број 22, 74 450 Брод

 1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПА

        Предмет закупа су монтажни објекти-контејнери означени бројевима 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 42, 64 и 65 у пословном објекту Градска пијаца у Броду, адреса Ул. 26. Августа, у складу са графичким приказом, на катастарској парцели означеној као к.п. 3622/1 уписаној у Лист непокретности број: 2303 КО Брод, а што одговара земљишно-књижној парцели број 46/5003 из ЗК улошка бр. 3606 КО Брод, у својини општине Брод.

 1. ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА ЗАКУПА

Почетна цијена закупнине је: 155,00 КМ/мјесец (са ПДВ-ом)

 1. ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ЗАКУПА

Монтажни објекти-контејнери  који су предмет закупа дају се у закуп на одређено вријеме, односно на период од 2 (двије) године.

 • ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА У ЗАКУП

Монтажни објекат-контејнер у пословном објекту Градска пијаца у Броду издаје се у закуп путем усменог јавног надметања-лицитације.

 • УСЛОВИ О ПРАВУ УЧЕШЋА У ЈАВНОМ ОГЛАСУ

       Право учешћа на Јавном огласу имају сва физичка лица која уплате кауцију у износу 10% од почетне цијене закупа за годину дана и која су измирили обавезе према ЈКП „Комвод“ а.д. Брод.

Кауција износи 186,00 КМ по једном монтажном објекту-контејнеру.

 • ПОНУДА

Понуђач је обавезан у писаној понуди навести сљедеће податке:

 • име, очево име, презиме и тачну адресу становања (за физичко лице), а за правно лице пуни назив фирме, сједиште и лице овлаштено за заступање;
 • прецизну ознаку монтажног објекта-контејнера у пословном објекту Градска пијаца у Броду, на коју се односи понуда;
 • износ мјесечне закупнине коју нуди у КМ за пословни простор.

      Уз понуду понуђач је дужан приложити:

 • фотокопију личне карте за физичко лице, односно рјешење о обављању регистроване дјелатности за предузетника или рјешење о регистрацији надлежног органа за правно лице;
 • доказ о уплати кауције (10% од почетне цијене закупа на годину дана) уплаћен на један од сљедећих жиро рачуна ЈКП „Комвод“ а.д. Брод:
 • АДИККО БАНКА – 552-000-18960788-51
 • НЛБ БАНКА – 562-005-81565161-71
 • НОВА БАНКА – 555-300-00434754-62

(Сврха уплате – кауција за закуп пословног простора, односно монтажног објекта-контејнера, Прималац – ЈКП „Комвод“ а.д. Брод)

 • фотокопију текућег, односно жиро рачуна подносиоца понуде и
 • доказ о измиреним обавезама према ЈКП „Комвод“ а.д. Брод по основу закупа и трошкова одржавања закупљеног пословног простора или монтажног објекта-контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду (потврда из ЈКП „Комвод“ а.д. Брод).
 • ОБАВЕЗЕ ЗАКУПЦА

        Обавезе закупца биће прецизно дефинисане Уговором о закупу који ће изабрани најповољнији понуђач, закључити са ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, а у складу са одредбама Одлуке о начину и условима издавања у закуп пословних простора и монтажних објеката-контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду („Службени гласник општине Брод“, број: 2/18) и Уговора о давању на управљање и одржавање пословног објекта Градска пијаца у Броду, број: 02-374-68/15 од 13.11.2015. године.

 1. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

        Поступак издавања у закуп се спроводи на основу писаних понуда, које се достављају поштом или директно на протокол ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, у затвореној коверти са обавезном назнаком: „ Понуда на јавни оглас о давању у закуп монтажног објекта-контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду, путем усменог јавног надметања-лицитације“

       Јавни оглас за додјелу монтажних објеката-контејнера остаје отворен 15 (петнаест) дана и почиње тећи од дана последњег објављивања огласа.

       Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће узети у разматрање.

 • ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

        Отварање понуда ће обавити Комисија за спровођење поступка по расписаном Јавном огласу, након приспјећа понуда ради издавања у закуп монтажних објеката-контејнера на Градској пијаци у Броду.

       Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈКП „Комовод“ а.д. Брод, Ул. Николе Тесле бр. 22, Брод, дана 22.07.2022. године (петак) са почетком у 11 часова.

 • РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА ОГЛАСА

        Комисија након проведеног поступка утврђује резултате лицитације и доноси приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача и исти објављује на огласној табли ЈКП „Комвод“ а.д. Брод у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      в.д. директор Бобан Ђурђевић

news
РЕСЕРТИФИКАЦИЈА „ПОВОЉНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА“

Посједовање БФЦ сертификата, домаћим и страним инвеститорима, јасно указује да локална заједница спада у ред оних са повољним пословним окружењем, односно да је у економском и правном смислу сигурна за…

02.10.2023 06:28

news
УСПЈЕШНО СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА: ПРИКУПЉЕНО 74 ДОЗЕ КРВИ

У петак 29. септембра је одржана трећа овогодишња акција добровољног даривања крви (ДДК). Овом активношћу започело је обиљежавање „Октобарских свечаности слободе Брод 2023“.

02.10.2023 06:21

news
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА "ОКТОБАРСКИХ СВЕЧАНОСТИ СЛОБОДЕ"

Поводом предстојећих значајних датума општине Брод, позивамо све грађане, свих узраста, да се учешћем у одабраним активностима, придруже обиљежавању и прослави овогодишњих “Октобарских свечаности слободе”. Р/Б Назив манифестације Вријеме одржавања…

29.09.2023 06:22