Na ovoj strani možete naći više informacija o poslovima Predsjednika, Potpredsjednika, Stručne službe, odbornicima kao i radnim tijelima Skupštine opštine Brod

Predsjednik Skupštine zastupa i predstavlja Skupštinu, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava, rukovodi radom Skupštine i stara se o primjeni Poslovnika, potpisuje akte donesene na Skupštini i obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine opštine.

Potpredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku Skupštine opštine u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga, zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti i obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Skupštine.

.

Stručna služba Skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, njenih radnih tijela i odbornika. Organizacija i rad Stručne službe Skupštine uređuje se posebnom odlukom Skupštine. U Stručnoj službi Skupštine opštine Brod sistematizovana su radna mjesta: 

Sekretar Skupštine opštine organizuje i rukovodi Stručnom službom i pomaže predsjedniku Skupštine opštine u pripremi sjednica i organizovanju rada Skupštine i njenih radnih tijela. Sekretar  Skupštine opštine Brod: Vesna Bojić.

Samostalne stručne saradnice za administrativno tehničke poslove: Slobodanka Gojković i Svjetlana Sladoja. Stručna saradnica tehnički sekretar: Vojislava Pantić.

.

ODBORNICI

Skupština opštine Brod broji 25 odbornika koji se biraju na period od četiri godine po postupku utvrđenim zakonom. Odbornici u Skupštini opštine su:

 

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA  – SNSD

 1. Milan Zečević
 2. Boro Radovanović
 3. Nikola Dubov
 4. Nataša Čelar
 5. Mirun Jovičić

 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

 1. Zoran Vidić
 2. Novo Šljivić
 3. Svjetlana Mikač
 4. Boban Đurđević

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA – PDP

 1. Goran Plavšić
 2. Andrijana Banović
 3. Milan Dakić

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ – DNS

 1. Đorđe Maksimović
 2. Dragica Ivanović
 3. Dragana Pejčić

SOCIJALISTIČKA PARTIJA – SP 

 1. Miloš Stanišić
 2. Zoran Predojević

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BiH- HDZ BiH

 1. Ivo Mijić
 2. Nikola Gavrić

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK – NSRZB

 1. Zlatko Radovanović
 2. Maja Radovanović

HRVATSKI NARODNI SAVEZ – HNS

 1. Mato Kljajić

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH – SDP BiH

 1. Senad Žepčan 

POSAVSKA STRANKA – PS

 1. Ljubica Pelcl

SRPSKA RADIKALNA STRANKA – SRS

 1. Miroslav Ponjević

 

KLUBOVI ODBORNIKA I ODBORNIČKE GRUPE 

U Skupštini se obrazuju Klubovi odbornika i Odborničke grupe političkih stranaka kao osnovni oblik njihovog organizacionog djelovanja (član 26-30 Poslovnika Skupštine opštine Brod).

KLUB ODBORNIKA SNSD 

1.     Milan Zečević, predsjednik

2.     Boro Radovanović, zamjenik predsjednika

3.    Nataša Čelar, član

4.     Nikola Dubov, član

5.     Mirun Jovičić. Član

KLUB ODBORNIKA SDS

1.     Zoran Vidić, predsjednik

2.     Boban Đurđević, zamjenik predsjednika

3.     Svjetlana Mikač, član

4.     Novo Šljivić, član

KLUB ODBORNIKA DNS

1.    Đorđe Maksimović, predsjednik

2.    Dragica Ivanović, zamjenik predsjednika

3.    Dragana Pejčić, član

KLUB ODBORNIKA PDP

 1. Goran Plavšić, predsjednik
 2. Andrijana Banović, zamjenik predsjednika
 3. Milan Dakić, član

ODBORNIČKA GRUPA SOCIJALISTIČKE PARTIJE

1.      Miloš Stanišić, predstavnik odborničke grupe

2.      Zoran Predojević, član 

ODBORNIČKA GRUPA HDZ BiH

1.     Nikola Gavrić, predstavnik odborničke grupe

2.     Ivo Mijić, član

ODBORNIČKA GRUPA NSRZB

1.      Zlatko Radovanović, predstavnik odborničke grupe

2.      Maja Radovanović, član 

PREDSTAVNICI PARLAMENTARNIH STRANAKA KOJE IMAJU JEDNOG ODBORNIKA U SO, A NISU PRISTUPILI NI JEDNOM KLUBU ODBORNIKA ILI ODBORNIČKOJ GRUPI

1.      Senad Žepčan, SDP BiH

2.      Mato Kljajić, PS

3.      Ljubica Pelcl, HNS BiH

4.      Miroslav Ponjević SRS RS

 

STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje i razmatranje akata, kao i za proučavanja i razmatranje drugih pitanja obrazuju se stalna i povremena radna tijela Skupštine (član 40–67 Poslovnika Skupštine opštine).  

Komisija za izbor i imenovanja

– Nikola Dubov, predsjednik

– Zoran Predojević, zamjenik predsjednika

– Nikola Gavrić, član

– Zlatko Radovanović, član

– Nataša Čelar, član

 Komisija za propise

– Miloš Stanišić, predsjednik

– Mirela Vidić, zamjenik predsjednika

– Danijela Đukić, član

– Ivo Mijić, član

– Mato Kljajić, član 

Komisija za zaštitu ljudskih prava i predstavke

– Andrijana Banović, predsjednik

– Dragan Bardak, zamjenik predsjednika

– Maja Radovanović, član

– Nikola Gavrić, član

– Rifat Zemanić, član  

Komisija za vjerska pitanja

– Dragica Ivanović, predsjednik

– Senad Žepčan, zamjenik predsjednika

– Nikola Gavrić, član  

Komisija za pitanja mladih, sport i kulturu 

– Zoran Predojević, predsjednik

-Goran Vasilić, zamjenik predsjednika

– Mato Kljajić, član

– Velibor Vinčić, član

  Dragana Pejčić, član

Komisija za ekologiju

– Milan zečević, predsjednik

-Maja Radovanović, zamjenik predsjednika

-Ivo Mijić, član

-Nikola Đurić, član

-Nebojša Ćerić, član

Nadzorni odbor

Mara Kojić, predsjednik

Mato Čondrić, zamjenik predsjednika

Slaviša Tomičević,  član 

Odbor za budžet i finansije

Boro Radovanović, predsjednik

Zoran Predojević, zamjenik predsjednika

Brankica Vudrag, član

 

Odbor za mjesne zajednice, regionalnu i međunarodnu saradnju

 –

Odbor za ravnopravnost polova

Nataša Čelar, predsjednik

Ivo Mijić, zamjenik predsjednika

Sandra Broćilo, član

Odbor za penzionersko- invalidsku zaštitu 

Mirun Jovičić, predsjednik

Zlatko Radovanović, zamjenik predsjednika

Boro Radovanović, član

Đorđe Ružojčić, član

Jovan Buzak, član

Odbor za boračka pitanja 

Mirun Jovičić, predsjednik

Miroslav Ponjević, zamjenik predsjednika

Miloš Stanišić, član

Mirun Radovanović, član

Nenad Đukić, član

Savjet za razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i sela