Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:

ЗАКОНИ

          Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

          Статут општине Брод („Службени гласник општине Брод“ број 5/14)

          Пословник о раду Скупштине општине Брод („Службени гласник општине Брод“ број 6/14 ) 

          Етички кодекс („Службени глсаник општине Брод“ број 2/06 )

          Програм рада Скупштине општине Брод за 2015. годину („Службени глсаник општине Брод“ број 14/14 )

–    Регистар општих аката општине Брод број 01-022-131/14 од дана 04.11.2014.године 

Подзаконске акте и документе Скупштине општине можете на службеној интернет страни општине (www.opstina-brod.net) у рубрикама:

Важнији акти,

Статут ,

Скупштински материјали ,

а свака сједница Скупштине се најављује у рубрици десно на почетној страници – Најава догађаја.