На основу члана 15. Одлуке о признањима у општини Брод број: 01-022-127/09 од дана 22.09.2009. године („Службени гласник општине Брод“, број 11/09), Комисија за признања Скупштине општине Брод објавила је 01. 8. 2017. године

 Ј А В Н И   П О З И В

За предлагање кандидата за додјелу признања у општини Брод за 2017. годину

 I Поступак за додјелу признања Повеља Покров Пресвете Богородице, Седмооктобарска повеља општине Брод и Захвалнице покреће Комисија за признања путем објављивања Јавног позива за предлагање кандидата за додјелу признања у општини Брод за 2017. годину. Одлуку о додјели признања доноси Скупштина општине на приједлог Комисије за признања.

Повеља Покров Пресвете Богородице и Седмооктобарска Повеља Општине додјељује се физичким и правним лицима за њихова дјела и рад која заслужују јавно поштовање и истицање.

Повеља Покров Пресвете Богородице додјељује се сваке године поводом 14. Октобра Крсне славе Општине.

Седмооктобарска Повеља општине Брод додјељује се сваке године поводом Дана општине 7. октобра.

Захвалница општине Брод додјељује се поводом Дана општине 7. октобра на свечаној сједници Скупштине општине, а може се додјељивати и поводом других значајних датума у Општини или поводом одређених догађаја.

II Критеријуми за додјелу Повеље Покров Пресвете Богородице:

За додјелу Повеље Пресвете Богородице могу се кандидовати физичка и правна лица која су својим радом и резултатима рада доприњели ширењу вјере и љубави према ближњима, толеранције и равноправности међу народима и половима и показали изузетно висок степен хуманости у свом животу и раду.

III Критеријуми за додјелу Седмооктобарске Повеље Општине:

За Седмооктобарску Повељу Општине могу се кандидовати:

А) физичка лица која су:

– својим радом, залагањем и односом према раду постигли изузетне резултате, доприњели унапређењу рада колектива и бавили се иноваторством и креативним радом,

– добили републичка и међународна признања из било које области привредног и друштвеног живота локалне заједнице, својим радом доприњели развоју локалне самоуправе у мјесној заједници и општини,

– учествовали у спашавању живота, здравља и материјалних добара од елементарних и еколошких непогода и других незгода.

Б) правна лица:

– континуирано дају допринос развоју Општине у свим сегментима: привредном, спортском, културном, образовном, здравственом, научном и сл.

IV Критерији за додјелу Захвалнице

Захвалница као облик признања додјељује се колективима и појединцима који су дали посебан допринос, односно извршили дјело у којем је дошла до изражаја лична храброст и пожртвованост у спашавању људи и материјалних добара као и за вишегодишњу континуирану активност у појединим областима и пружање материјалне и друге помоћи у сврху општег добра.

V Кандидат за додјелу признања Повеља Покров Пресвете Богородице, Седмооктобарска Повеља Општине и Захвалнице предлажу: надлежни органи у предузећима, установе, мјесне заједнице, политичке организације, удружења грађана и вјерске заједнице.

VI Приједлог кандидата се доставља писмено и мора да садржи основне податке о предложеном кандидату – физичком лицу (кратка биографија) и правном лицу (рјешење о упису у судски регистар или други доказ о правном статусу) и образложење са доказом о испуњавању критеријума из тачке II, III  и IV Јавног позива.

VII Пријава на Јавни позив за предлагање кандидата доставља се на адресу: Општина Брод, Комисија за признања Скупштине општине Брод, Светог Саве број 17 или директно у Шалтер салу општине Брод.

VIII Јавни позив објављује се у локалним медијима (Радио Брод, Огласна табла општине Брод и интернет страница општине Брод) и остаје отворен 15 дана од дана посљедњег објављивања.

Приједлози за додјелу Захвалница могу се достављати Комисији у континуитету (и након истека рока од 15 дана), обзиром да је Захвалница облик признања који се може додијелити током цијеле године поводом других значајних датума или поводом одређених догађаја.

Број:01-134-6/17

Датум: 01.08.2017. године

Комисија за признања СО-е

                                                                                                       Предсједник Комисије

                                                                                                           Боро Радовановић