Kabinet Načelnika opštine obavlja poslove Načelnika kao organa opštine. Kabinet Načelnika organizuje i koordinira aktivnosti sa direktorom Republičke uprave za inspekcijske poslove i donosi godišnji program rada i mjesečne planove rada za opštanske inspekcije. U poslove kabineta Načelnika opštine ubrajaju se i:

 • poslovi koji se odnose na djelokrug rada Administrativne službe,
 • pripremanje i proučavanje izvještaja, informacijai drugih materijala,
 • rješavanje pošte Načelnika opštine i njegovog zamjenika,
 • izrada drugostepenih rješenja po žalbama na prvostepena rješenja za čije donošenje je nadležan Načelnik opštine,
 • izrada i javno objavljivanje ponuda (tendera) za nabavku roba i opreme, za obavljanje radova i usluga,
 • poslovi za odnose sa javnošću,
 • prijem stranaka koje se obraćaju Načelniku opštine i njegovom zamjeniku,
 • davanje odgovora i obavještenja i izdavanje službenih saopštenja.

 

Šef kabineta Načelnika opštine rukovodicjelokupnom administracijom kabineta. Pratiizvršenje poslova izdjelokruga rada kabineta iredovno izvještava Načelnika opštine iliZamjenikanačelnika o kompletnom stanju u kabinetu. Takođe, informiše Načelnika o vrsti i sadržajuprimljenih zahtjeva i raspoređuje poštu napojedine izvršioce.

 • Izrađujedrugostepena rješenja po žalbama građana, pravnih lica i drugihstranaka za čijedonošenje je nadležan Načelnikopštine.
 • Po ovlašćenju Načelnika ili Zamjenikanačelnika prima stranke, daje svoje mišljenje o opštim i drugim aktima kojeNačelnikopštine upućuje Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.
 • Dajestručne savjete Načelnikuopštine u vezi pravnih poslova iz nadležnostikabineta i upoznaje Načelnika opštine i Zamjenika načelnika o objavljenimpropisima i uvezi stim o eventualnim obavezama.

 

 PRAVNO ZASTUPANJE OPŠTINE

Samostalni stručni saradnik za pravnozastupanje opštine zastupa, po ovlašćenju i naosnovu punomoćja Načelnika opštine, opštinui organe Administrativne službe pred sudovimai drugimdržavnim organima. Obavljajući poslove pravnog zastupanja opštine i organa Administrativne službe može preduzimati svepotrebne procesne radnje, prema potrebi, u ciljuzaštite zakonitosti i interesa opštine. Takođe, obavlja sledeće poslove:  

 • Podnosi tužbe u ime opštine i Administrativneslužbe, podnosi žalbe, podnosi prijedloge zaizvršenje pravosnažnih presuda i preduzima svedruge neophodneprocesne radnje samostalno.
 • Uvezi preduzetih radnji i mjera vrši konsultacije saNačelnikom opštine, te postupa uskladu sa primljenim upustvima.
 • Redovno informiše Načelnika opštine o stanju svakog pojedinačnog predmeta koji se nalazi upostupkupred sudom ili drugim državnim organom.

 

INVESTICIJE I JAVNE NABAVKE

Investicije i javne nabavke odnose se na poslove na izradiekonomskih elaborata koji se finansiraju izbudžeta opštine. Ovi elaborati i investicioni programi moraju budu u skladusa principimaekonomičnosti, određenim propisima, urbanističkim i drugim prostornimplanovima, ako je to predviđeno zakonom ilidrugim propisima. O ovome daje stručno mišljenje po svim elementima i ekonomskim principima Načelniku opštine, vodeći računa o opravdanostipojedinihinvesticionih ulaganja. Javna nabavka roba, usluga i radova se obavlja po Zakonima i drugim propisima.

 • Izvršava poslove na izradi javnih ponuda  (tendera), ili oglasa za javnu nabavku robeusluga i radova kad je ugovorni organ opštinaili organ Administrativne službe ako se cijenanabavke i drugi troškovi finansiraju iz budžetaopštine.
 • U dogovoru sa Načelnikom opštine izrađuje rješenje o imenovanju komisije za razmatranje i odabir ponude i ne može biti član ovekomisije.
 • Obavlja i sve druge poslove u vezi sainvesticionim ulaganjima i javnim nabavkamakoji se finansiraju iz budžeta opštine.
 • Za eventualne greške ipropuste u radu snosi sve posljedice u skladu sazakonskim propisima i materijalno je odgovornolice u slučaju štetne posljedice zbog neblagovremenog ili pogrešnog izvršavanja poslova iradnih zadataka.

ODNOSI SA JAVNOŠĆU

 Odnosi sa javnošću su u svrsi uspostavljanja komunikacije sa sredstvima informisanja, kreiranja i sprovođenja promotivnih akcija i ostalih oblika komunikacije, koji prezentuju i promovišu rad Načelnika opštine, opštinske uprave i Skupštine opštine. Takođe, u nadležnosti ovog radnog mjesta je i uspostavljanje interne komunikacije, uređivanje WEB stranice opštine i priprema tekstova za informisanje javnosti o aktivnostima Načelnika opštine, opštinske uprave i Skupštine opštine. U poslove odnosa sa javnošću ubrajaju se i: 

 • Uređivanje i izdavanje publikacija – promo-materijale, biltene, brošure, vodiče, te obezbjeđuje audio, video i foto zapise o značajnim događajima u opštini.
 • Priprema saopštenja i obavještenja Načelnika opštine, Administrativne službe i Skupštine opštine i organizacija konferencije za štampu Načelnika opštine
 • Praćenje, ocjenjivanje i analiza povratnih informacija od građana i kreiranje konkretnnih mjera na poboljšanju imidža opštine te priprema, koordinacija i realizacija projekata ispitivanja javnog mnjenja. 

Strategija komunikacije sa građanima za period 2014-2019. godine (Službeni glasnik opštine Brod broj 14/13)