Кабинет Начелника општине обавља послове Начелника као органа општине. Кабинет Начелника организује и координира активности са директором Републичке управе за инспекцијске послове и доноси годишњи програм рада и мјесечне планове рада за општанске инспекције. У послове кабинета Начелника општине убрајају се и:

 • послови који се односе на дјелокруг рада Административне службе,
 • припремање и проучавање извјештаја, информацијаи других материјала,
 • рјешавање поште Начелника општине и његовог замјеника,
 • израда другостепених рјешења пo жалбама на првостепена рјешења за чије доношење je надлежан Начелник општине,
 • израда и јавно објављивање понуда (тендера) за набавку роба и опреме, за обављање радова и услуга,
 • послови за односе са јавношћу,
 • пријем странака које се обраћају Начелнику општине и његовом замјенику,
 • давање одговора и обавјештења и издавање службених саопштења.

 

Шеф кабинета Начелника општине руководицјелокупном администрацијом кабинета. Пратиизвршење послова издјелокруга рада кабинета иредовно извјештава Начелника општине илиЗамјениканачелника о комплетном стању у кабинету. Такође, информише Начелника о врсти и садржајупримљених захтјева и распоређује пошту напоједине извршиоце.

 • Израђуједругостепена рјешења пo жалбама грађана, правних лица и другихстранака за чиједоношење je надлежан Начелникопштине.
 • По овлашћењу Начелника или Замјениканачелника прима странке, даје своје мишљење о општим и другим актима којеНачелникопштине упућује Скупштини општине на разматрање и усвајање.
 • Дајестручне савјете Начелникуопштине у вези правних послова из надлежностикабинета и упознаје Начелника општине и Замјеника начелника о објављенимпрописима и увези стим о евентуалним обавезама.

 

 ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ОПШТИНЕ

Самостални стручни сарадник за правнозаступање општине заступа, пo овлашћењу и наоснову пуномоћја Начелника општине, општинуи органе Административне службе пред судовимаи другимдржавним органима. Обављајући послове правног заступања општине и органа Административне службе може предузимати свепотребне процесне радње, према потреби, у циљузаштите законитости и интереса општине. Такође, обавља следеће послове:  

 • Подноси тужбе у име општине и Административнеслужбе, подноси жалбе, подноси приједлоге заизвршење правоснажних пресуда и предузима сведруге неопходнепроцесне радње самостално.
 • Увези предузетих радњи и мјера врши консултације саНачелником општине, те поступа ускладу са примљеним упуствима.
 • Редовно информише Начелника општине о стању сваког појединачног предмета који се налази упоступкупред судом или другим државним органом.

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Инвестиције и јавне набавке односе се на послове на израдиекономских елабората који се финансирају избуџета општине. Ови елаборати и инвестициони програми морају буду у складуса принципимаекономичности, одређеним прописима, урбанистичким и другим просторнимплановима, ако je то предвиђено законом илидругим прописима. О овоме даје стручно мишљење пo свим елементима и економским принципима Начелнику општине, водећи рачуна о оправданостипојединихинвестиционих улагања. Јавна набавка роба, услуга и радова се обавља по Законима и другим прописима.

 • Извршава послове на изради јавних понуда  (тендера), или огласа за јавну набавку робеуслуга и радова кад je уговорни орган општинаили орган Административне службе ако се цијенанабавке и други трошкови финансирају из буџетаопштине.
 • У договору са Начелником општине израђује рјешење о именовању комисије за разматрање и одабир понуде и не може бити члан овекомисије.
 • Обавља и све друге послове у вези саинвестиционим улагањима и јавним набавкамакоји се финансирају из буџета општине.
 • За евентуалне грешке ипропусте у раду сноси све посљедице у складу сазаконским прописима и материјално je одговорнолице у случају штетне посљедице због неблаговременог или погрешног извршавања послова ирадних задатака.

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

 Односи са јавношћу су у сврси успостављања комуникације са средствима информисања, креирања и спровођења промотивних акција и осталих облика комуникације, који презентују и промовишу рад Начелника општине, општинске управе и Скупштине општине. Такође, у надлежности овог радног мјеста је и успостављање интерне комуникације, уређивање WEB странице општине и припрема текстова за информисање јавности о активностима Начелника општине, општинске управе и Скупштине општине. У послове односа са јавношћу убрајају се и: 

 • Уређивање и издавање публикација – промо-материјале, билтене, брошуре, водиче, те обезбјеђује аудио, видео и фото записе о значајним догађајима у општини.
 • Припрема саопштења и обавјештења Начелника општине, Административне службе и Скупштине општине и организација конференције за штампу Начелника општине
 • Праћење, оцјењивање и анализа повратних информација од грађана и креирање конкретнних мјера на побољшању имиџа општине те припрема, координација и реализација пројеката испитивања јавног мњења. 

Стратегија комуникације са грађанима за период 2014-2019. године (Службени гласник општине Брод број 14/13)