Кабинет Начелника општине обавља послове Начелника као органа општине. Кабинет Начелника организује и координира активности са директором Републичке управе за инспекцијске послове и доноси годишњи програм рада и мјесечне планове рада за општанске инспекције. У послове кабинета Начелника општине убрајају се и:

 • послови који се односе на дјелокруг рада Административне службе,
 • припремање и проучавање извјештаја, информацијаи других материјала,
 • рјешавање поште Начелника општине и његовог замјеника,
 • израда другостепених рјешења пo жалбама на првостепена рјешења за чије доношење je надлежан Начелник општине,
 • израда и јавно објављивање понуда (тендера) за набавку роба и опреме, за обављање радова и услуга,
 • послови за односе са јавношћу,
 • пријем странака које се обраћају Начелнику општине и његовом замјенику,
 • давање одговора и обавјештења и издавање службених саопштења.

 

Шеф кабинета Начелника општине руководицјелокупном администрацијом кабинета. Пратиизвршење послова издјелокруга рада кабинета иредовно извјештава Начелника општине илиЗамјениканачелника о комплетном стању у кабинету. Такође, информише Начелника о врсти и садржајупримљених захтјева и распоређује пошту напоједине извршиоце.

 • Израђуједругостепена рјешења пo жалбама грађана, правних лица и другихстранака за чиједоношење je надлежан Начелникопштине.
 • По овлашћењу Начелника или Замјениканачелника прима странке, даје своје мишљење о општим и другим актима којеНачелникопштине упућује Скупштини општине на разматрање и усвајање.
 • Дајестручне савјете Начелникуопштине у вези правних послова из надлежностикабинета и упознаје Начелника општине и Замјеника начелника о објављенимпрописима и увези стим о евентуалним обавезама.

 

 ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ОПШТИНЕ

Самостални стручни сарадник за правнозаступање општине заступа, пo овлашћењу и наоснову пуномоћја Начелника општине, општинуи органе Административне службе пред судовимаи другимдржавним органима. Обављајући послове правног заступања општине и органа Административне службе може предузимати свепотребне процесне радње, према потреби, у циљузаштите законитости и интереса општине. Такође, обавља следеће послове:  

 • Подноси тужбе у име општине и Административнеслужбе, подноси жалбе, подноси приједлоге заизвршење правоснажних пресуда и предузима сведруге неопходнепроцесне радње самостално.
 • Увези предузетих радњи и мјера врши консултације саНачелником општине, те поступа ускладу са примљеним упуствима.
 • Редовно информише Начелника општине о стању сваког појединачног предмета који се налази упоступкупред судом или другим државним органом.

 

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

 Односи са јавношћу су у сврси успостављања комуникације са средствима информисања, креирања и спровођења промотивних акција и осталих облика комуникације, који презентују и промовишу рад Начелника општине, општинске управе и Скупштине општине. Такође, у надлежности овог радног мјеста је и успостављање интерне комуникације, уређивање WEB странице општине и припрема текстова за информисање јавности о активностима Начелника општине, општинске управе и Скупштине општине. У послове односа са јавношћу убрајају се и: 

 • Уређивање и издавање публикација – промо-материјале, билтене, брошуре, водиче, те обезбјеђује аудио, видео и фото записе о значајним догађајима у општини.
 • Припрема саопштења и обавјештења Начелника општине, Административне службе и Скупштине општине и организација конференције за штампу Начелника општине
 • Праћење, оцјењивање и анализа повратних информација од грађана и креирање конкретнних мјера на побољшању имиџа општине те припрема, координација и реализација пројеката испитивања јавног мњења. 

Стратегија комуникације са грађанима за период 2014-2019. године (Службени гласник општине Брод број 14/13)