Odsjek obavlja poslove i radne zadatke koji se odnose na najkompleksnija pitanja lokalnog društveno-ekonomskog razvoja opštine. Prati i procjenjuje primjenljivost usvojene Strategije razvoja opštine.

Odsjek vrši stručnu obradu i procjenu ponuđenih rješenja angažujući, uz saglasnost Načelnika opštine, po ukazanoj potrebi konsultante i konsultacije od stručnih lica i konsultantskih kuća za pojedina pitanja i dijelove razvojnih planova-strategije razvoja opštine. Učestvuje i koordinira aktivnosti sa načelnicima Odjeljenja i drugim organima i organizacijama na području opštine na izradi elaborata za apliciranje za donatorska sredstva. Odsjek ima za zadatak predlaganje rješenja za stvaranje što povoljnijih uslova za privlačenje investicija i investitora na područje opštine sa prvenstvenim ciljem otvaranja novih radnih mjesta u realnom sektoru.

 

INVESTICIJE I JAVNE NABAVKE

Investicije i javne nabavke odnose se na poslove na izradiekonomskih elaborata koji se finansiraju izbudžeta opštine. Ovi elaborati i investicioni programi moraju budu u skladusa principimaekonomičnosti, određenim propisima, urbanističkim i drugim prostornimplanovima, ako je to predviđeno zakonom ilidrugim propisima. O ovome daje stručno mišljenje po svim elementima i ekonomskim principima Načelniku opštine, vodeći računa o opravdanostipojedinihinvesticionih ulaganja. Javna nabavka roba, usluga i radova se obavlja po Zakonima i drugim propisima.

  • Izvršava poslove na izradi javnih ponuda (tendera), ili oglasa za javnu nabavku robeusluga i radova kad je ugovorni organ opštinaili organ Administrativne službe ako se cijenanabavke i drugi troškovi finansiraju iz budžetaopštine.
  • U dogovoru sa Načelnikom opštine izrađuje rješenje o imenovanju komisije za razmatranje i odabir ponude i ne može biti član ovekomisije.
  • Obavlja i sve druge poslove u vezi sainvesticionim ulaganjima i javnim nabavkamakoji se finansiraju iz budžeta opštine.
  • Za eventualne greške ipropuste u radu snosi sve posljedice u skladu sazakonskim propisima i materijalno je odgovornolice u slučaju štetne posljedice zbog neblagovremenog ili pogrešnog izvršavanja poslova iradnih zadataka.