Одјељење за привреду и друштвене дјелатности


placeholder image

БИОГРАФИЈА

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење обезбјеђује провођење Закона и других прописа којима се регулише рад јавних предузећа, привредних друштава, предузетника и других привредних субјеката на подручју општине, а све у циљу квалитетног остваривања њихових права и обавеза.
Одјељење обавља административне послове и даје стручне савјете у вези оснивања предузећа и других привредних субјеката и њихову регистрацију, доноси управна рјешења у првом степену из своје надлежности, издаје увјерења о чињеницама о којима се воде службене евиденције а све у складу са постојећим законским прописима, даје приједлоге и предузима мјере на стварању што повољнијег привредног амбијента за улагање у привреду и отварање нових услужно-производних капацитета, пружа стручну помоћ и даје информације свим заинтересованим о могућностима улагања у Општини Брод и предностима које има Општина Брод у односу на друге општине. Стара се о организовању саобраћаја на подручју Општине, повезаности села и града, као и саобраћајне повезаности са сусједним општинама.
У области пољопривреде, пружа стручну помоћ на унапређењу пољопривреде, водопривреде, шумарства и развоја села, припрема и учествује у изради упутстава и методологија за израду програма везаних за подстицајна средства за развој и унапређење села и прати њихову реализацију, пружа директну помоћ пољопривредним произвођачима при аплицирању на средства за ове намјене као и израду и припремање захтјева за кредитна средства код банака, предлаже пољопривреднике којим je неопходна финансијска помоћ (позајмице) као вид подршке из општинског буџета за премоштавање тренутних проблема у циклусу производње, планира и иницира мјере за унапређење стања у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и села, обавља послове везане за економски развој пољопривреде и села, организује савјетовања и даје практичне и благовремене савјете пољопривредним произвођачима на подручју општине, што ће допринјети унапређењу производње и побољшање стандарда пољопривредних произвођача, врши додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике и Општине Брод.
Ово одјељење води и управне поступке из области пољопривреде, водопривреде, шумарства и развоја села и издаје пољопривредне сагласности, сарађује са општинским и републичким органима, међународним организацијама које се баве овом проблематиком, спроводи утврђену политику и смјернице Скупштине општине и Начелника општине.
Одјељење обавља све послове из надлежности општине везано за спорт, културу, физичку културу, школско и предшколско образовање, средства јавног информисања, невладине и друге организације, здравствену заштиту, обиљежавање значајних датума и празника, спортских и културних манифестација, организацију jавног превоза на подручју Општине Брод и друга питања везана за привреду и друштвене дјелатности у складу са законом и другим прописима.
Одјељење обавља и послове везане за противградну заштиту и учествује у изради извјештаја везаних за процјену штета од елементарних непогода.

ОПИС ПОСЛОВА НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Начелник одјељења руководи одјељењем, планира, организује и усмјерава рад одјељења и представља одјељење у границама овлашћења. Доноси управна рјешења у првом степену из надлежности одјељења, издаје увјерења о чињеницама о којима се воде службене евиденције, а све у складу са постојећим законским прописима. Даје приједлоге и предузима мјере на остварењу што повољнијег привредног амбијента за улагање у привреду и отварање нових услужно-производних капацитета. Организује пружање помоћи и давање информација свим заинтересованим лицима, о могућностима улагања у општини Брод. Сарађује са другим одјељењима Општинске управе, као и са другим органима и институцијама у границама својих овлашћења. Учествује у раду комисија и радних тијела при изради програма, пројеката и инвестиционих елабората о локалном економском развоју општине за сваку годину (као дио Стратегије развоја општине) и прати његово спровођење. Сарађује и координира активности одјељења са радом других одјељења, одсјека и служби Општинске управе Брод. Учествује у коначном креирању планова и извјештаја које одјељење израђује и учествује у креирању одлука, закључака и других аката за потребе Начелника општине. Води бригу и прати рад јавних предузећа и установа и предлаже начелнику најоптималнија рјешења за њихов рад. Присуствује сједницама Привредног савјета.
Усмјерава и прати рад јавних предузећа на подручју Општине, координира рад са директорима и надзорним одборима, анализира успјешност пословања, програме и планове рада и развоја, врши надзор над радовима који се финансирају из буџета општине и других извора а који се обављају за рачун општине.
Прати, координира и усмјерава активности установа из области културе, предшколског и основног образовања, здравствене и социјалне заштите.
Координира рад туристичке организације општине.
Прати рад спортских и културно-умјетничких друштава, градске библиотеке и предлаже неопходне мјере за регулисање рада у овим областима и оптималних рјешења за поједина питања.
Сарађује са привредним субјектима из области пољопривреде, водопривреде и шумарства, a пo потреби и државним органима и другим организацијама и институцијама у оквиру овлаштења. Спроводи утврђену политику и смјернице Скупштине општине и ставове Начелника општине у вези развоја пољопривреде и села. Припрема и учествује у изради упутстава и методологија за израду програма, планова и иницира мјере за унапређење пољопривреде, шумарства и водопривреде. Координира рад Туристичке организације општине.
У случају одсутности или спријечености да обавља своје послове, начелник одјељења овлашћује службеника који ће га замјењивати за вријеме одсутности.
Свакодневно прати законе и других прописа везаних за опис послова из дјелокруга рада Одјељења.
Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада одјељења, за сједнице Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима.
Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада одјељења. Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада одјељења и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу.
Одговоран је за законитост рада одјељења, послова и радних задатака из дјелокруга рада одјељења и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одјељења.
Обавља и друге послове по налогу Начелника општине. За свој рад је одговоран Начелнику општине.