brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
Članak je filtriran: Septembar 2017

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПШТИНЕ БРОД
Документација по категоријама
Овдје можете пронаћи планове, документацију, одлуке као и услуге из анекса јавних набавки БиХ


 

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У БРОД?

Погодности које нудимо:

1. Изузетна локација за покретање пословања
2. Уређена инфраструктура
3. Пословно окружење
4. Природни и људски ресурси
5. Подршка локалне управе

ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ БРОД

Општина Брод се данас простире се на површини од 228 km2 површине. Брод је равничарски пољопривредни крај са уситњеним индивидуалним поседима. Брод је окружн општинама: Дервента, Добој, Модрича, Оџак и Славонски Брод у Републици Хрватској.

На развој Брода утицала је важна лонгитудинална посавска цеста и главна железничка магистрала: Љубљана – Загреб – Београд. Повољан географски положај омогућио је добру саобраћајну повезаност Општине са земљама из окружења и шире. Oпштина Брод лежи на магистралном путу Сарајево – Зеница – Добој – Дервента – Славонски Брод гледајући сјевер југ. Правац исток – запад је такође повезан, путем Бања Лука – Брод – Бијељина па даље на исток. Поред овог општина Брод се налази свега 5 km од аутопута "Загреб – Београд", а у будућности и на коридору "5-Ц" који би требало пролазити 20 километра источно од Брода и повезивати Плоче – Сарајево Осијек – Будимпешту.

Потребно је још једанпут нагласити да Према Просторном плану Републике Српске предвиђена је изградња жељезничке пруге Брод – Модрича. Свакако, један од значајнијих инфраструктурних објеката је постојање граничног прелаза и самог моста на ријеци Сави који повезује општину Брод у Републици Српској са Славонском Бродом у Републици Хрватској.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Главна природна богаства општине Брод чине: пољопривредно земљиште и мање површине шума, затим ријеке Сава и Укрина. Скоро комплетно подручје општине Брод налази се у равници. С обзиром на такав терен, подручје обилује изузетно квалитетним земљиштем повољним за развој пољопривреде.

Према катастарским подацима општина Брод располаже са 23.416 hа укупне земљишне површине, од чега се у приватном власништву налази 15855 hа (67,71%), а у државном власништву 7561 hа (32,29%).

Шуме су распрострањене и заступљене по читавом подручју општине. У оквиру административних граница општине Брод корисник државних шума је Јавно предузеће шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, Шумско газдинство "Добој" из Добоја, Шумска управа Дервента, које је надлежна за територију општине Брод и извршилац стручно-техничких послова у шумама у приватној својини. Према катастарским подацима у општини Брод шуме покривају површину од 5.580 hа тј. 23.8% од укупне земљишне површине и распоређене су по читавом подручју општине. Скупштина општине Брод је 30.05.2006. године усвојила Шумско привредну основу за период од 01.01.2006. до 31.12.2015. године, којом су одређене основне смјернице и циљеви газдовања шумама, мјере за унапређење шума, очување и јачање опште корисних функција шума и заштита шума. Према евиденцји Шумског газдинства Добој на подручју општине Брод у 2010. години је реализовано четинара у количини од 933,84 m3 и лишћара 5.631,15 m3, у укупној вриједности од 391.908,30 КМ.

Најзначајније водене површине су ријека Сава чија дужина тока на територији општине износи cca 29 km, која прихвата све површинске воде овог подручја, а уједно представља и државну границу према Републици Хрватској. Према подацима из водомјерне станице у Броду највећи водостаји на ријеци Сави и Укрини биљежени су у марту, априлу и мају, затим новембру.

Кабинет Начелника општине обавља послове Начелника као органа општине. Кабинет Начелника организује и координира активности са директором Републичке управе за инспекцијске послове и доноси годишњи програм рада и мјесечне планове рада за општанске инспекције. У послове кабинета Начелника општине убрајају се и:

- послови који се односе на дјелокруг рада Административне службе;
- припремање и проучавање извјештаја, информацијаи других материјала;
- рјешавање поште Начелника општине и његовог замјеника;
- израда другостепених рјешења пo жалбама на првостепена рјешења за чије доношење je надлежан Начелник општине;
- израда и јавно објављивање понуда (тендера) за набавку роба и опреме, за обављање радова и услуга;
- послови за односе са јавношћу;
- пријем странака које се обраћају Начелнику општине и његовом замјенику;
- давање одговора и обавјештења и издавање службених саопштења.

Шеф кабинета Начелника општине руководи цјелокупном администрацијом кабинета. Прати извршење послова из дјелокруга рада кабинета и редовно извјештава Начелника општине или Замјеника начелника о комплетном стању у кабинету. Такође, информише Начелника о врсти и садржају примљених захтјева и распоређује пошту на поједине извршиоце.

  • - Израђује другостепена рјешења пo жалбама грађана, правних лица и другихстранака за чије доношење je надлежан Начелник општине;
    - По овлашћењу Начелника или Замјеника начелника прима странке, даје своје мишљење о општим и другим актима које Начелник општине упућује Скупштини општине на разматрање и усвајање;
    - Даје стручне савјете Начелнику општине у вези правних послова из надлежности кабинета и упознаје Начелника општине и Замјеника начелника о објављеним прописима и увези стим о евентуалним обавезама.

ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ОПШТИНЕ

Самостални стручни сарадник за правнозаступање општине заступа, пo овлашћењу и наоснову пуномоћја Начелника општине, општинуи органе Административне службе пред судовимаи другим државним органима. Обављајући послове правног заступања општине и органа Административне службе може предузимати свепотребне процесне радње, према потреби, у циљузаштите законитости и интереса општине. Такође, обавља следеће послове:

- Подноси тужбе у име општине и Административнеслужбе, подноси жалбе, подноси приједлоге заизвршење правоснажних пресуда и предузима сведруге неопходнепроцесне радње самостално;
- У вези предузетих радњи и мјера врши консултације саНачелником општине, те поступа ускладу са примљеним упуствима;
- Редовно информише Начелника општине о стању сваког појединачног предмета који се налази упоступкупред судом или другим државним органом.

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Односи са јавношћу су у сврси успостављања комуникације са средствима информисања, креирања и спровођења промотивних акција и осталих облика комуникације, који презентују и промовишу рад Начелника општине, општинске управе и Скупштине општине. Такође, у надлежности овог радног мјеста је и успостављање интерне комуникације, уређивање WEB странице општине и припрема текстова за информисање јавности о активностима Начелника општине, општинске управе и Скупштине општине. У послове односа са јавношћу убрајају се и: 

- Уређивање и издавање публикација – промо-материјале, билтене, брошуре, водиче, те обезбјеђује аудио, видео и фото записе о значајним догађајима у општини;
- Припрема саопштења и обавјештења Начелника општине, Административне службе и Скупштине општине и организација конференције за штампу Начелника општине;
- Праћење, оцјењивање и анализа повратних информација од грађана и креирање конкретнних мјера на побољшању имиџа општине те припрема, координација и реализација пројеката испитивања јавног мњења.

Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:

ЗАКОНИ
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
- Статут општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број: 5/14)
- Пословник о раду Скупштине општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број: 6/14)
- Етички кодекс ("Службени глсаник општине Брод", број: 2/06)
- Програм рада Скупштине општине Брод за 2015. годину ("Службени глсаник општине Брод", број: 14/14)
- Регистар општих аката општине Брод број 01-022-131/14 од дана 04.11.2014. године

На овој страни можете наћи више информација о пословима Предсједника, Потпредсједника, Стручне службе, одборницима као и радним тијелима Скупштине општине Брод.

Предсједник Скупштине заступа и представља Скупштину, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава, руководи радом Скупштине и стара се о примјени Пословника, потписује акте донесене на Скупштини и обавља и друге послове утврђене Пословником Скупштине општине.

Потпредсједник Скупштине помаже предсједнику Скупштине општине у обављању послова из његовог дјелокруга, замјењује предсједника у случају његове одсутности и обавља и друге послове које му повјери предсједник Скупштине.

Стручна служба Скупштине обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених радних тијела и одборника. Организација и рад Стручне службе Скупштине уређује се посебном одлуком Скупштине. У Стручној служби Скупштине општине Брод систематизована су радна мјеста:

Секретар Скупштине општине организује и руководи Стручном службом и помаже предсједнику Скупштине општине у припреми сједница и организовању рада Скупштине и њених радних тијела. Секретар Скупштине општине Брод: Весна Бојић.

Самосталне стручне сараднице за административно техничке послове: Слободанка Гојковић и Свјетлана Сладоја. Стручна сарадница технички секретар: Војислава Пантић.

ОДБОРНИЦИ

Скупштина општине Брод броји 25 одборника који се бирају на период од четири године по поступку утврђеним законом. Одборници у Скупштини општине су:

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД
Милан Зечевић
Боро Радовановић
Никола Дубов
Наташа Челар
Мирун Јовичић

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС
Зоран Видић
Ново Шљивић
Свјетлана Микач
Бобан Ђурђевић

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА – ПДП
Горан Плавшић
Андријана Бановић
Милан Дакић

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – ДНС
Ђорђе Максимовић
Драгица Ивановић
Драгана Пејчић

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА – СП
Милош Станишић
Зоран Предојевић

ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БиХ- ХДЗ БиХ
Иво Мијић
Никола Гаврић

НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК – НСРЗБ
Златко Радовановић
Маја Радовановић

ХРВАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – ХНС
Мато Кљајић

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БиХ – СДП БиХ
Сенад Машић

ПОСАВСКА СТРАНКА – ПС
Љубица Пелцл

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – СРС
Мирослав Поњевић

КЛУБОВИ ОДБОРНИКА И ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ

У Скупштини се образују Клубови одборника и Одборничке групе политичких странака као основни облик њиховог организационог дјеловања (члан 26-30 Пословника Скупштине општине Брод).

КЛУБ ОДБОРНИКА СНСД
1. Милан Зечевић, предсједник
2. Боро Радовановић, замјеник предсједника
3. Наташа Челар, члан
4. Никола Дубов, члан
5. Мирун Јовичић. Члан

КЛУБ ОДБОРНИКА СДС
1. Зоран Видић, предсједник
2. Бобан Ђурђевић, замјеник предсједника
3. Свјетлана Микач, члан
4. Ново Шљивић, члан

КЛУБ ОДБОРНИКА ДНС
1. Ђорђе Максимовић, предсједник
2. Драгица Ивановић, замјеник предсједника
3. Драгана Пејчић, члан

КЛУБ ОДБОРНИКА ПДП
1. Горан Плавшић, предсједник
2. Андријана Бановић, замјеник предсједника
3. Милан Дакић, члан

ОДБОРНИЧКА ГРУПА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ
1. Милош Станишић, представник одборничке групе
2. Зоран Предојевић, члан

ОДБОРНИЧКА ГРУПА ХДЗ БиХ
1. Никола Гаврић, представник одборничке групе
2. Иво Мијић, члан

ОДБОРНИЧКА ГРУПА НСРЗБ
1. Златко Радовановић, представник одборничке групе
2. Маја Радовановић, члан

ПРЕДСТАВНИЦИ ПАРЛАМЕНТАРНИХ СТРАНАКА КОЈЕ ИМАЈУ ЈЕДНОГ ОДБОРНИКА У СО, А НИСУ ПРИСТУПИЛИ НИ ЈЕДНОМ КЛУБУ ОДБОРНИКА ИЛИ ОДБОРНИЧКОЈ ГРУПИ
1. Сенад Жепчан, СДП БиХ
2. Мато Кљајић, ПС
3. Љубица Пелцл, ХНС БиХ
4. Мирослав Поњевић СРС РС

СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавања и разматрање других питања образују се стална и повремена радна тијела Скупштине (члан 40–67 Пословника Скупштине општине).

Комисија за избор и именовања
1. Никола Дубов, предсједник
2. Зоран Предојевић, замјеник предсједника
3. Никола Гаврић, члан
4. Златко Радовановић, члан
5. Наташа Челар, члан

Комисија за прописе
1. Милош Станишић, предсједник
2. Мирела Видић, замјеник предсједника
3. Данијела Ђукић, члан
4. Иво Мијић, члан
5. Мато Кљајић, члан

Комисија за заштиту људских права и представке
1. Андријана Бановић, предсједник
2. Драган Бардак, замјеник предсједника
3. Маја Радовановић, члан
4. Никола Гаврић, члан
5. Рифат Земанић, члан

Комисија за вјерска питања
1. Драгица Ивановић, предсједник
2. Сенад Жепчан, замјеник предсједника
3. Никола Гаврић, члан

Комисија за питања младих, спорт и културу
1. Зоран Предојевић, предсједник
2. Горан Василић, замјеник предсједника
3. Мато Кљајић, члан
4. Велибор Винчић, члан
5. Драгана Пејчић, члан

Комисија за екологију
1. Милан зечевић, предсједник
2. Маја Радовановић, замјеник предсједника
3. Иво Мијић, члан
4. Никола Ђурић, члан
5. Небојша Ћерић, члан

Одбор за здравље
1. Милан Зечевић, предсједник
2. Наташа Челар, замјеник предсједника
3. Никола Дубов, члан
4. Саша Миличић, члан
5. Светлана Максимовић, члан

Одбор за буџет и финансије
1. Боро Радовановић, предсједник
2. Зоран Предојевић, замјеник предсједника
3. Бранкица Вудраг, члан

Одбор за мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу
-

Одбор за равноправност полова
1. Наташа Челар, предсједник
2. Иво Мијић, замјеник предсједника
3. Сандра Броћило, члан

Одбор за пензионерско-инвалидску заштиту
1. Мирун Јовичић, предсједник
2. Златко Радовановић, замјеник предсједника
3. Боро Радовановић, члан
4. Ђорђе Ружојчић, члан
5. Јован Бузак, члан

Одбор за борачка питања
1. Мирун Јовичић, предсједник
2. Мирослав Поњевић, замјеник предсједника
3. Милош Станишић, члан
4. Мирун Радовановић, члан
5. Ненад Ђукић, члан

Савјет за развој пољопривреде, водопривреде и села

Име и презиме: Милош Станишић
Датум и мјесто рођења: 04.01.1975. Рудо (БиХ)
Образовање: дипломирани правник
Политичка странка: Социјалистичка партија (СП)

Контакт:
Телефон/факс: 053/610-114
Мобилни телефон: 065/806-896
E-пошта: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

2012 Mijic Ivo small

 

Ime i prezime: Ivo Mijić

Stranka: HDZ BiH

Godina rođenja: 1958. g.

Obrazovanje: Ekonomski tehničar

Dosadašnje radno iskustvo:

  • Predsjednik Skupštine opštine Brod 2016. – danas
  • Predsjednik Skupštine opštine Brod 2012. – 2016. g.
  • rad u opštinskim organima uprave
  • UPI Tipok

 

 Kontakt:

Telefon/faks: 053/610-114

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Подручје општине Брод чине насељена мјеста: Брод, Брусница Велика, Брусница Мала, Винска, Горња Барица, Горња Врела, Горња Мочила, Горњи Клакар, Горње Колибе, Грк, Доња Барица, Доња Врела, Доња Мочила, Доње Колибе, Доњи Клакар, Збориште, Кораће, Кричаново, Крушчик, Лијешће, Ново Село, Сијековац и Унка.

Градске мјесне заједнице

Насељено мјесто Брод је подељено на 6 градских мјесних заједница: БРОДСКО  ПОЉЕ  1, БРОДСКО  ПОЉЕ  2, ТУЛЕК, ГРАД  ЦЕНТАР, РИТ, КАРАЂОРЂЕВО

Сеоске мјесне заједнице

У општини Брод формирано је 16 сеоских мјесних заједница: БАРИЦА, КОРАЋЕ, ГОРЊА  ВРЕЛА, ДОЊИ  КЛАКАР, ГОРЊИ  КЛАКАР, ЛИЈЕШЋЕ, ВИНСКА, ГРК, НОВО  СЕЛО, УНКА, СИЈЕКОВАЦ, ЗБОРИШТЕ, ГОРЊЕ  КОЛИБЕ, ДОЊЕ  КОЛИБЕ, БРУСНИЦА  ВЕЛИКА.

СПИСАК  ПРЕДСЈЕДНИКА  САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ БРОД

Општинска изборна комисија је 11. и 12.05.2017. године сазвала конститутивне сједнице са новоизабраним члановима Савјета МЗ. Изабрани предсједници Савјета Мјесних заједница општине Брод. Документ можете преузети испод:

Stranica 1 od 4